Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:294

Publicerad den 2 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver att 81 och 83 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

Frågor om rättelse av personuppgifter i adressdelen, byggnadsdelen och taxeringsuppgiftsdelen får prövas även av den myndighet som har fört in den aktuella uppgiften.

1) Lantmäteriet får meddela föreskrifter om verkställigheten av 7 a § lagen (2000:224) om fastighetsregister och ytterligare föreskrifter om verkställigheten av den här förordningen. Lantmäteriet får också meddela sådana föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter som avses i artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1)

Senaste lydelse 2008:687.

Om det finns särskilda skäl får Lantmäteriet i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelser i den här förordningen. Lantmäteriet får dock inte ge dispens från bestämmelser som gäller inskrivningsdelen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:294

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Thomas Edling
(Justitiedepartementet)