Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:314

Publicerad den 2 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

1)

Prop. 2017/18:133, bet. 2017/18:CU21, rskr. 2017/18:233.

dels att 20 och 22 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 26 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Skadestånd vid tekniskt fel”.

2) En tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § och om återkallelse av behörighet enligt 25 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2)

Senaste lydelse 2013:773.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:314

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)