Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:578

Publicerad den 30 maj 2018
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)

1)

Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

dels att 11 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 12 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

    2) Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att

    2)

    Senaste lydelse 2017:761.

  1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

  2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,

  3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller

  4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:578

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)