Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:636

Publicerad den 5 juni 2018
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)

1)

Prop. 2017/18:132, bet. 2017/18:CU28, rskr. 2017/18:301.

dels att 2 kap. 5 § och 9 kap. 5 och 30 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 kap. 1 a §, av följande lydelse.

5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

 1. människors hälsa och säkerhet,

 2. jord-, berg- och vattenförhållandena,

 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och

 5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

5 §

2) För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

2)

Senaste lydelse 2017:424.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

30 §

3) Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

3)

Senaste lydelse 2017:424.

 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

  a) överensstämmer med detaljplanen, eller

  b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),

 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och

 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4–4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

1 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap. samt grundkartor enligt 5 kap. 8 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:636

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)