Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:655

Publicerad den 7 juni 2018
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 33 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.

1) En uppgift som avses i 3 § första stycket 1–4 förordningen (2000:308) om fastighetsregister och som ska föras in i registrets allmänna del, ska innan registreringen verkställs föras in i ett system för automatiserad behandling som är anslutet till fastighetsregistret och där uppgiften inte är allmänt tillgänglig (preliminär registrering). En särskild uppgift ska omedelbart upprättas över den preliminära registreringen. Den preliminära registreringen ska granskas och godkännas av den som har fattat beslutet om att föra in uppgiften.

1)

Senaste lydelse 2017:239.

Sedan den preliminära registreringen har godkänts ska ärendet anmälas till Lantmäteriet för slutlig registrering i fastighetsregistrets allmänna del, enligt 71 § förordningen om fastighetsregister. Som registreringsdag ska då den dag som uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret anges. Om en uppgift till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning inte kan föras in i registret på den angivna dagen, ska lantmäterimyndigheten ange en ny registreringsdag.

Uppgifter om koordinater som ska föras in i fastighetsregistrets allmänna del får hämtas från registerkartan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:655

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)