Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:674

Publicerad den 7 juni 2018
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i plan- och bygglagen (2010:900) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 42 a §, och närmast före 9 kap. 42 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:240, bet. 2017/18:CU13, rskr. 2017/18:335.

Verkställbarhet av beslut om lov

Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:674

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Tidsfristen i 9 kap. 42 a § första stycket gäller inte för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)