Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:785

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2)

Lagen omtryckt 1985:660.

3) Nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan om

3)

Senaste lydelse 2012:980.

  1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket jordabalken,

  2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a18 c §§ jordabalken,

  3. tillstånd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§, 23 § andra stycket, 34–37 eller 40 § jordabalken,

  4. tillstånd enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614),

  5. uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken,

  6. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller

  7. rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).

Bestämmelserna i 3739 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut tillämpas inte i nämndernas verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:785

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)