Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1370

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 5 § och 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:163, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440.

2) Av översiktsplanen ska framgå

2)

Senaste lydelse 2014:224.

  1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,

  2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,

  3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,

  4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

  5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,

  6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, och

  7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen, för

  1. trädfällning,

  2. skogsplantering, och

  3. markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Trots första stycket 3 krävs det inte marklov för åtgärder för att anlägga gata, väg eller järnväg på mark som enligt detaljplan får användas för det ändamålet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1370

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden om antagande eller ändring av översiktsplan som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)