Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1872

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § och 2 kap. 4 a, 6 och 7 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

1) Med tillsyn avses i denna förordning

1)

Senaste lydelse 2018:103.

 1. tillsyn som utövas

  a) direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, eller

  b) i enlighet med bestämmelserna om tillsyn över kommunala beslut och planförelägganden i 11 kap. 1012, 15 och 16 §§ plan- och bygglagen (2010:900), eller

 2. marknadskontroll enligt

  a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

  b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG, eller

  c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG.

2) Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan krävs samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket om detta.

2)

Senaste lydelse 2017:978.

De handlingar som enligt 3 kap. 22 §, 5 kap. 32 eller 39 § eller 7 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara lämpliga för arkivering.

När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen utan dröjsmål skicka beslutet till Boverket, länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1872

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)