Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:207

Publicerad den 26 april 2019
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Utfärdad den 18 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att rubriken närmast före 2 kap. 6 § ska utgå,

dels att 10 kap. 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast före 2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Planhandlingar

Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Grundkartor ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

1) Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 a §.

1)

Senaste lydelse 2018:1546.

2) Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor enligt 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 b §.

2)

Senaste lydelse 2018:1546.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:207

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)