Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:244

Publicerad den 14 maj 2019
Lag om ändring i jordabalken
Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 31 § och 12 kap. 52 och 70 §§ jordabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

3) Beslut av arrendenämnden enligt 9–11 kap. får överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden finns.

3)

Senaste lydelse 2005:1058.

4) Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet ska upphöra att gälla, får hyresgästen i beslutet medges skäligt uppskov med avflyttningen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. När hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra i förtid, får uppskov på begäran av hyresgästen endast medges om hyresvärden samtycker till det.

4)

Senaste lydelse 1984:694.

Om förlängningstvisten avgörs efter hyrestidens utgång eller om uppskov med avflyttningen medges, gäller 51 § första stycket i fråga om hyresvillkoren för den tid som hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten efter det att avtalet upphört.

5) Beslut av hyresnämnden i följande frågor får överklagas inom tre veckor från den dag beslutet meddelades:

5)

Senaste lydelse 2006:408.

 1. åtgärdsföreläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket,

 2. upprustningsföreläggande eller förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 18 a–18 f eller 18 h §,

 3. ändrad användning av lokal enligt 23 § andra stycket,

 4. ersättning enligt 24 a §,

 5. överlåtelse av hyresrätt enligt 34, 36 eller 37 §,

 6. godkännande av överenskommelse som avses i 1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 §,

 7. förlängning av hyresavtal enligt 49 §,

 8. uppskov med avflyttning enligt 52 §,

 9. ändring av hyresvillkor enligt 54 §,

 10. återbetalning och fastställande av hyra enligt 55 e §,

 11. utdömande av vite enligt 62 §, och

 12. föreläggande att lämna ut uppgifter om hyror enligt 64 §.

Beslut av hyresnämnden i följande frågor får inte överklagas:

 1. lägenhetsbyte enligt 35 §,

 2. upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 40 §, och

 3. uppskov med avflyttning enligt 59 §.

Hyresnämnden får tillåta att ett beslut som avses i andra stycket 1 eller 2 överklagas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av hovrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:244

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)