Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:271 Publicerad den 21 maj 2019Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämndUtfärdad den 16 maj 2019Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämndSenaste lydelse av 10 § 2008:786. dels att 10 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå, dels att 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse, dels att det närmast före 11 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.8 §8 §Vid en besiktning ska följande antecknas:tid och plats för besiktningen,vilka som deltar, ochdet som iakttas vid besiktningen.Om det är lämpligt får det som iakttas vid besiktningen dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning, fotografier eller på något annat liknande sätt.Ljud- och bildupptagningar11 §11 § Senast lydelse 2008:786. En ljudupptagning eller en ljud- och bildupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att ärendet har avgjorts genom ett beslut som har fått laga kraft.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLinda Billung(Justitiedepartementet)