Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:524

Publicerad den 2 juli 2019
Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § hyresförhandlingslagen (1978:304) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:107, bet. 2018/19:CU17, rskr. 2018/19:264.

2) I en förhandlingsöverenskommelse om hyra ska samma hyra bestämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt om lägenheternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara skillnad mellan dem i fråga om bruksvärdet. Detta gäller dock inte om hyran bestäms enligt 12 kap. 55 c § jordabalken.

2)

Senaste lydelse 2010:810.

Första stycket hindrar inte att det i en förhandlingsöverenskommelse, på de grunder som anges i 12 kap. 55 § sjätte stycket jordabalken, bestäms att hyra ska betalas med lägre belopp under skälig tid eller att hyresgäster som deltar i ett system för självförvaltning som är öppet för samtliga berörda hyresgäster ska ha rätt till avdrag på den ordinarie hyran. Detta avdrag får dock inte vara större än vad som motiveras av självförvaltningens omfattning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:524

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)