Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:78

Publicerad den 3 mars 2020
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)1)

1)

Senaste lydelse av 2 kap. 7 § 2019:1085.

dels att 2 kap. 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 4 och 4 a §§ ska ha följande lydelse.

2) Om en regionplan eller översiktsplan antas, ändras eller upphävs, ska länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som har haft synpunkter på planförslaget eller som särskilt berörs av beslutet.

2)

Senaste lydelse 2013:308.

3) Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan krävs samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket om detta. Underrättelseskyldigheten gäller också när en sådan plan antas, ändras eller upphävs, om den har varit föremål för samråd med ett annat land.

3)

Senaste lydelse 2018:1872.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:78

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Johan Ndure
(Finansdepartementet)