Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:253

Publicerad den 24 april 2020
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 23 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i plan- och bygglagen (2010:900) ska införas en ny paragraf, 16 kap. 13 b §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:152, bet. 2019/20:CU27, rskr. 2019/20:219.

Om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas, får regeringen meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från

  1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§,

  2. kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap. 9–12 §§,

  3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10–13 §§, och

  4. bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder i 10 kap. 2–4 §§.

Föreskrifterna om undantag ska vara proportionella i förhållande till de intressen som de bestämmelser som anges i första stycket avser att skydda och främja.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:253

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

2. Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 13 b § får avse tid från och med den 15 mars 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Katarina Welin
(Finansdepartementet)