Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:363

Publicerad den 29 maj 2020
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen (1970:988)2)

1)

Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande lydelse.

Om förrättningskostnaderna inte har betalats inom den tid som lantmäterimyndigheten har beslutat ska myndigheten begära indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för obetydliga belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

3) Det som sägs i 5 § andra–fjärde styckena och 6 § gäller också om anläggningen inte har uppförts inom den tid som har beslutats enligt 4 kap. 25 a §.

3)

Senaste lydelse 2003:628.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:363

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 7 § ska inte tillämpas på beslut om förrättningskostnader som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)