Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:589

Publicerad den 26 juni 2020
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2019/20:CU22, rskr. 2019/20:350.

2) Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som

2)

Senaste lydelse 2020:13.

  1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad,

  2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter,

  3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,

  4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och

  5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:589

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Katarina Welin
(Finansdepartementet)