Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:603

Publicerad den 26 juni 2020
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851.

6 §

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om

 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,

 2. vem som ska göra kontrollerna,

 3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,

 4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,

 5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och

 6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra

  a) materialåtervinning av hög kvalitet, och

  b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

11 §

En kontrollansvarig ska

 1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,

 2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

 3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

 4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

 5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

 6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och

 7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

19 §

3) Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom

3)

Senaste lydelse 2014:228.

 1. arbetets planering och organisation,

 2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,

 3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,

 4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,

 5. behovet av ett färdigställandeskydd,

 6. behovet av utstakning,

 7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och

 8. behovet av ytterligare sammanträden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:603

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Katarina Welin
(Finansdepartementet)