Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:708

Publicerad den 2 juli 2020
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver1) att 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851.

2) För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid

2)

Senaste lydelse 2015:837.

 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,

 2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,

 3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,

 4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,

 5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,

 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,

 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,

 8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,

 9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,

 10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,

 11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,

 12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen,

 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller

 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:708

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Katarina Welin
(Finansdepartementet)