Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:919

Publicerad den 17 november 2020
Lag om ändring i jordabalken
Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 26 § jordabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

3) Sökanden eller någon annan som yttrar sig får anlita ombud eller biträde. I fråga om fullmakt för ombud ska 12 kap. 819 §§ rättegångsbalken tillämpas. En skriftlig fullmakt behöver dock inte ges in annat än om inskrivningsmyndigheten anser att det behövs.

3)

Senaste lydelse 2008:153.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:919

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)