Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:921

Publicerad den 17 november 2020
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 13 § fastighetsbildningslagen (1970:988)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

3) En förrättningslantmätare eller en god man får inte vara ombud för eller biträde åt en sakägare vid den lantmäterimyndighet som han eller hon tillhör. Den som har befattat sig med saken i sin tjänst eller som ombud för eller biträde åt en sakägare med motstående intresse får inte heller vara ombud eller biträde. Detsamma gäller den som står i ett sådant förhållande till en förrättningsman som avses i 4 kap. 12 § rättegångsbalken.

3)

Senaste lydelse 2014:1342.

I övrigt gäller 12 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. En skriftlig fullmakt behöver dock inte ges in annat än om lantmäterimyndigheten anser att det behövs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:921

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)