Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:931 Publicerad den 17 november 2020Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämndUtfärdad den 12 november 2020Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnddels att 13 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.13 §13 §Ett beslut ska sättas upp särskilt, tas in i ett protokoll, skrivas på en handling i akten eller föras in i ärenderegistret.Av beslutet ska det framgå var och när det har fattats och vem som ansvarar för beslutet.Om det finns en skiljaktig mening, ska det framgå av ärenderegistret eller av akten.13 a §13 a §Ett särskilt uppsatt beslut ska skrivas under av ordföranden.Om ett beslut skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)