Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:85

Publicerad den 10 februari 2021
Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522)
Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ jordförvärvsförordningen (2005:522) ska ha följande lydelse.

Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor och förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk person eller ett dödsbo.

Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till Jordbruksverket.

Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 914 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1

 

5

 

B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor

 

8

 

C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses i B

 

6

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:85
  1. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)