Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:742

Publicerad den 30 juni 2021
Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § ledningsrättslagen (1973:1144) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

Om en förrättning avser en ledning för vilken koncession krävs men ännu inte erhållits, får förrättningen inledas, om den som ska bevilja koncessionen medger det.

Ett medgivande får avse en viss del av förrättningen, om förrättningen avser ledningsrätt för en starkströmsledning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:742

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)