Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:786

Publicerad den 7 juli 2021
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver1) i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

1)

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 juli 2021 (regeringens förordningsmotiv 2021:3). Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.

dels att 2 kap. 4 a och 5 §§, 6 kap. 1 §, 9 kap. 12 och 23 §§ och 10 kap. 21 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 3 a och 4 b–4 d §§ och 6 kap. 8 a, 8 b, 10 och 11 §§, och närmast före 2 kap. 4 b § och 6 kap. 10 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Om en detaljplan antas, ändras eller upphävs, ska länsstyrelsen så snart som möjligt underrätta de statliga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av beslutet.

2) Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan krävs samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket om detta. Underrättelseskyldigheten gäller också när en sådan plan antas, ändras eller upphävs, om den har varit föremål för samråd med ett annat land.

2)

Senaste lydelse 2020:78.

Om samrådet avser en detaljplan, ska underrättelsen göras senast i samband med att kommunen samråder enligt 5 kap. 11 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärder som inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan

En åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om

 1. åtgärden avser

  • ett industriområde,

  • ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt,

  • ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, eller

  • en campingplats, och

 2. ytan på det område som berörs av den åtgärd som avses i 1 understiger 5 000 kvadratmeter.

Första stycket gäller inte i följande fall:

 1. Åtgärden strider mot den översiktsplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

 2. Åtgärden kan antas medföra olägenheter eller risker för omgivningen som är mer omfattande än vad som normalt kan förväntas från bostadshus, kontor, detaljhandel eller liknande verksamhet.

 3. Åtgärden kan antas påtagligt skada

  1. ett område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, eller

  2. ett område av riksintresse enligt 4 kap. 2, 4 eller 5 § miljöbalken.

 4. Åtgärden förvanskar en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull respektive särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

 5. Åtgärden skadar ett område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv.

 6. Åtgärden har betydelse för möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm.

 7. Åtgärden ska utföras i ett område som omfattas av strandskydd eller något annat skydd enligt 7 kap. miljöbalken. Dessutom ska åtgärden inte omfattas av en dispens från strandskyddet och det ska inte heller finnas skäl att anta att en sådan kommer att kunna ges.

 8. Det område där åtgärden ska utföras

  1. är ett mark- eller vattenområde som inte alls eller endast obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön enligt 3 kap. 2 § miljöbalken,

  2. är ett mark- eller vattenområde som är särskilt känsligt från ekologisk synpunkt enligt 3 kap. 3 § miljöbalken,

  3. består av brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, eller

  4. är en nationalstadspark enligt 4 kap. 7 § miljöbalken.

En åtgärd som innebär att en sådan skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) antingen anläggs inom ett område som redan har tagits i anspråk för ett sådant byggnadsverk eller ändras, ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om

 1. det nya eller ändrade byggnadsverket är av begränsad omfattning i förhållande till de byggnadsverk som sedan tidigare finns på platsen,

 2. åtgärden inte är en sådan som avses i någon av bestämmelserna i 4 b § andra stycket 1–7, och

 3. det område där åtgärden ska vidtas inte är ett sådant som avses i någon av bestämmelserna i 4 b § andra stycket 8.

Trots det som föreskrivs i 4 b och 4 c §§ får byggnadsnämnden i enskilda fall besluta att en bedömning ska göras av om en sådan åtgärd som avses i 4 b § första stycket eller 4 c § kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ett sådant beslut får endast fattas om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.

3) När kommunen tar fram en detaljplan som medger att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 34 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen vid sin bedömning av om planen medför en betydande miljöpåverkan ta hänsyn till det som anges i 10 § 13 och 1113 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

3)

Senaste lydelse 2017:978.

Om bedömningen avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt 6 kap. miljöbalken, ska kommunen även ta hänsyn till resultatet av den bedömningen.

4) I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

4)

Senaste lydelse 2014:225.

 1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,

 2. upplag och materialgårdar,

 3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,

 4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,

 5. radio- eller telemaster eller torn,

 6. vindkraftverk som

  1. är högre än 20 meter över markytan,

  2. placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,

  3. monteras fast på en byggnad, eller

  4. har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,

 7. murar och plank,

 8. parkeringsplatser utomhus,

 9. begravningsplatser, och

 10. transformatorstationer.

En ansökan om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) och som ska vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen, innehålla

 1. uppgifter om

  1. byggnadsverkets utformning och omfattning,

  2. rivningsarbeten, om sådana kan förutses,

  3. miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,

  4. vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,

  5. de betydande miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och

  6. åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och

 2. en bedömning av om den åtgärd som ansökan avser kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om ansökan avser en åtgärd som enligt 2 kap. 4 b eller 4 c § inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, gäller första stycket endast om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.

Uppgifterna enligt 8 a § ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån de omständigheter som anges i 10 § 13 och 1113 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt 6 kap. miljöbalken, ska ansökan utformas med hänsyn till resultatet av den bedömningen.

Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan

5) Vid prövningen av en ansökan om bygglov eller förhandsbesked enligt 9 kap. 31 § 2 respektive 17 § plan- och bygglagen (2010:900) för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden vid sin bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ta hänsyn till de omständigheter som anges i 10 § 13 och 1113 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

5)

Tidigare 6 kap. 10 § upphävd genom 2018:1543.

Om ansökan avser en åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken och åtgärden redan har miljöbedömts enligt 6 kap. miljöbalken, ska byggnadsnämnden vid sin bedömning av åtgärdens miljöpåverkan ta hänsyn till resultatet av den bedömningen.

Beslutets innehåll

Byggnadsnämnden ska i ett beslut om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) redovisa

 1. om åtgärden kan antas eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och

 2. vilka omständigheter enligt 10 § 13 och 1113 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) som utgör skälen för bedömningen enligt 1.

Redovisningsskyldigheten gäller endast om beslutet avser en åtgärd som ska

 1. vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan, och

 2. föregås av en bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

6) Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

6)

Senaste lydelse 2019:413.

 1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,

 2. 5 prisbasbelopp när det gäller en linbaneanläggning,

 3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke, en skidlift, en campingplats, en skjutbana, en hamn för fritidsbåtar, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,

 4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,

 5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga produkter eller varor,

 6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,

 7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,

 8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank, och

 9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller en transformatorstation.

7) Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i bruk efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är

7)

Senaste lydelse 2013:308.

 1. 0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,

 2. 1 prisbasbelopp när det gäller en linbaneanläggning,

 3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke, en skidlift, en campingplats, en skjutbana, en hamn för fritidsbåtar, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,

 4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,

 5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga produkter eller varor,

 6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,

 7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,

 8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller en transformatorstation.

Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om area i stället avse den area som tas i bruk.

8) Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) och 6 kap. 8–9 §§ denna förordning.

8)

Senaste lydelse 2018:1543.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:786
 1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.

 2. Äldre bestämmelser, förutom 2 kap. 3 a §, gäller fortfarande för ärenden om detaljplaner och områdesbestämmelser som har påbörjats före ikraftträdandet samt för mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

 3. Äldre bestämmelser, förutom 2 kap. 4 b–4 d §§, gäller fortfarande för ärenden om bygglov eller förhandsbesked där ansökan har kommit in till byggnadsnämnden före ikraftträdandet samt för mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana mål och ärenden till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

 4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas om de leder till en lindrigare påföljd.

På regeringens vägnar

MÄRTA STENEVI
Johan Ndure
(Finansdepartementet)