Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:788

Publicerad den 7 juli 2021
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:144, bet. 2020/21:CU23, rskr. 2020/21:407.

34 §

Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om

  1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda,

  2. byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och

  3. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:788

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MÄRTA STENEVI
Johan Ndure
(Finansdepartementet)