Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:929

Publicerad den 22 juni 2022
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 1 § och 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:184, bet. 2021/22:CU25, rskr. 2021/2022:377.

1 §

2) Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län, i Skåne län och i Hallands län. Regionen ansvarar för denna planering.

2)

Senaste lydelse 2020:76.

Regionen ska

 1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,

 2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2–4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,

 3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,

 4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,

 5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,

 6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och

 7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska planeringen som regeringen begär.

10 §

3) När länsstyrelsen enligt 5 kap. 30, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

3)

Senaste lydelse 2020:76.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att

 1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

 2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,

 3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

 4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller

 5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:929
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Region Halland ska anta en regionplan enligt 7 kap. senast den 31 december 2026.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner som har påbörjats före den 1 januari 2023 och vid överklagande av beslut om sådana översiktsplaner, till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON
Johan Ndure
(Finansdepartementet)