Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1027

Publicerad den 28 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376.

2)

Lagen omtryckt 1985:660.

3) Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

3)

Senaste lydelse 2021:1098.

medla i hyres- eller bostadsrättstvist,

pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34–37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, föreläggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b §, förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 f §, uppskov med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabalken,

pröva tvist om hyresvillkor enligt 2224 §§ hyresförhandlingslagen (1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § samma lag,

pröva tvist om hyresvillkor enligt 4 § lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad,

pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, åtgärd i lägenhet enligt 7 kap. 7 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostadsrättslagen (1991:614),

pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap. 1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,

vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,

pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyresförhandlingslagen,

pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a18 c §§ jordabalken eller förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d–18 f och 18 h §§ samma balk,

pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ett ärende tas upp av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1027

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Freddy Larsson
(Justitiedepartementet)