Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1055

Publicerad den 29 juni 2022
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:226, bet. 2021/22:CU27, rskr. 2021/22:444.

11 §

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte

  1. om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden,

  2. om överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, eller

  3. ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1055

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER
Johan Ndure
(Finansdepartementet)