Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1085

Publicerad den 29 juni 2022
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Utfärdad den 22 juni 2022

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 3 § och 10 kap. 23 §, rubriken till 7 kap. och rubriken närmast före 10 kap. 23 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 kap. 2 § ska lyda ”Funktionskontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga”.

Denna förordning innehåller bestämmelser om

 1. innehåll och definitioner (1 kap.),

 2. planer och områdesbestämmelser (2 kap.),

 3. krav på byggnadsverk (3 kap.),

 4. krav på byggprodukter m.m. (4 kap.),

 5. funktions- och säkerhetsåtgärder (5 kap.),

 6. lov och anmälan m.m. (6 kap.),

 7. kontrollplan, funktionskontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga (7 kap.),

 8. tillsyn, vägledning och uppföljning (8 kap.),

 9. byggsanktionsavgifter (9 kap.), och

 10. bemyndiganden (10 kap.).

Kontrollplan, funktionskontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga

Sådana funktionskontrollanter som avses i 8 kap. 25 § och sakkunniga enligt 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kunna styrka detta med ett intyg om certifiering.

Sådana certifierade byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § plan- och bygglagen ska ha ett kvalitetsledningssystem samt den kunskap och erfarenhet som behövs för uppgiften och kunna styrka detta med ett intyg om certifiering.

Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete.

Funktionskontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga

Boverket får meddela

 1. de föreskrifter om funktionskontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga som behövs för tillämpningen av 7 kap. 2–4 §§, och

 2. föreskrifter om vilka bostadshus som ska omfattas av 9 kap. 32 b och 32 c §§ och 10 kap. 25 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1085

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER
Johan Ndure
(Finansdepartementet)