Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Plan- och byggförordning (1987:383)

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1994:1237.</kgp:reprint>

Denna förordning upphör enligt F (2011:338) att gälla den 2 maj 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:338).

Inledning

Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10). Termer och uttryck som används i plan- och bygglagen har samma betydelse i denna förordning.

SFS 2010:168

Krav på byggnader m.m.

Byggnader och allmänna platser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2001-0320

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter och de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelsen om utformning av byggnader i 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10).

SFS 1994:1237

upphävd genom

SFS 1994:1237

[har upphävts genom förordning (1994:1237).]

SFS 1994:1237

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter och de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av följande bestämmelser i 17 kap. plan- och bygglagen (1987:10)

20 § om anordningar för uppstigning på tak och skydd mot olycksfall, om portar och liknande anordningar samt om anordningar för hämtning av avfall,

21 § om handikappanpassning,

21 a § om krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder och om undantag från sådana krav.

SFS 2001:320

Tomter och allmänna platser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2001-0320

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter och de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av följande bestämmelser i 3 kap. 15 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10)

punkt 3. att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer,

punkt 4. att kravet på framkomlighet för utryckningsfordon tillgodoses,

punkt 5. att tomt, allmän plats och område för andra anläggningar än byggnader kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

SFS 2001:320

[har upphävts genom förordning (1994:1237).]

SFS 1994:1237

[har upphävts genom förordning (1994:1237).]

SFS 1994:1237

Definitioner

När det i plan- och bygglagen (1987:10) eller i föreskrifter eller beslut som utfärdats med stöd av lagen meddelats bestämmelser om byggnadshöjd, källardjup eller antal våningar gäller följande, om inte annat särskilt anges.

Byggnadshöjden och källardjupet skall beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, skall dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Källardjupet räknas till det lägsta källargolvets översida.

Som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas, om den enligt tredje stycket beräknade byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida, och källare, om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

<kgp:refblock>

Byggnadshöjden räknas från den marknivå som är avsedd att föreligga när byggnadsföretaget slutförts R 1991:94 – Taknockshöjden på s.k. friggebod beräknades från markens medelnivå invid byggnaden R 1994:73 – Ang. innebörden av begreppet souterrängvåning R 1995:2.

</kgp:refblock>

SFS 1994:1237

Ärenden om planer och områdesbestämmelser

Region- och översiktsplaner

Under samråd om förslag att anta, ändra eller upphäva en regionplan eller översiktsplan skall länsstyrelsen på lämpligt sätt hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. Skogsstyrelsens yttrande skall inhämtas om skogsmark berörs. De myndigheter som har synpunkter på planförslaget skall framföra dessa till länsstyrelsen.

När planförslaget skall ställas ut, skall länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som kan väntas ha synpunkter i sådana frågor som länsstyrelsen skall ta ställning till i sitt granskningsyttrande.

Länsstyrelsen skall underrätta lantmäterimyndigheten om beslut att anta, ändra eller upphäva en regionplan eller en översiktsplan. Andra statliga myndigheter skall underrättas, om de haft synpunkter på planförslaget eller om de särskilt berörs av beslutet.

SFS 2005:1163

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser

Vid samråd om förslag till detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser skall samma ordning följas som föreskrivs i 10 § första stycket. Länsstyrelsen behöver dock inte underrätta lantmäterimyndigheten och myndigheter som är sakägare.

I övrigt behöver myndigheter som inte haft någon erinran mot översiktsplanen underrättas endast om förslaget inte har stöd i översiktsplanen eller särskilt berör en viss myndighet.

Yttrande från Skogsstyrelsen skall inhämtas, om skogsmark berörs.

SFS 2005:1163

En detaljplan som medger att planområdet får tas i anspråk för sådan verksamhet eller åtgärd som avses i 5 kap. 18 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10) skall antas medföra betydande miljöpåverkan om kommunen, med tillämpning av de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, finner att planen kan antas medföra sådan påverkan.

<kgp:refblock>

Förutv. 12 § upphävd g. F 1995:1200.

</kgp:refblock>

SFS 2005:151

Planhandlingar m.m.

De handlingar som på grund av 4 kap. 13 §, 5 kap. 31 § andra stycket och 33 §, 6 kap. 12 § och 13 § andra stycket och 7 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10) skall överlämnas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten skall vara lämpliga för arkivering.

SFS 1995:1445

Redovisning av planer m.m.

Länsstyrelsen skall på begäran lämna boverket sådana redovisningar av detaljplaner och områdesbestämmelser samt av planeringsunderlag för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för att boverket skall få kännedom om aktuella utvecklingstendenser inom verkets ansvarsområde.

SFS 1991:74

Ärenden om lov och anmälningar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1995-1200

Skriftliga ansökningar om lov eller förhandsbesked och sådana handlingar som avses i 8 kap. 20 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10) skall vara utförda så att de är lämpliga för arkivering i befintligt skick eller efter mikrofilmning, om byggnadsnämnden begär det.

SFS 1994:1237

I en bygg- eller rivningsanmälan skall anges fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress samt vid vilken tid byggnads- eller rivningsarbetena är avsedda att påbörjas.

SFS 1995:1200

Byggnadsnämnden får i beslutet om kontrollplan ange att handlingar som beskriver byggnaden eller anläggningen i färdigt skick och som är lämpliga för arkivering eller för mikrofilmning skall ges in till nämnden när arbetena avslutats, om handlingarna kan väntas vara av betydelse för byggnadsnämndens framtida tillsynsverksamhet.

SFS 1994:1237

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked i 8 kap. 19 § andra stycket, 20 § första stycket och 34 § fjärde stycket plan- och bygglagen (1987:10).

SFS 1994:1237

Byggnadsarbeten m.m.

Kvalitetsansvariga och kontrollanter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1237

Kvalitetsansvariga enligt 9 kap. 14 § och sådana sakkunniga kontrollanter som avses i 9 kap. 9 § första stycket skall ha den utbildning och erfarenhet som behövs och vara lämpliga för uppgiften.

Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vara tidsbegränsat och får begränsas till att avse ett visst slag av arbeten.

Sådana sakkunniga kontrollanter som avses i 9 kap. 9 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10) får certifieras av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Certifiering skall vara tidsbegränsad och får begränsas till ett visst slag av arbeten.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om kvalitetsansvariga med riksbehörighet och för certifiering av sakkunniga kontrollanter.

SFS 1994:1237

Om inte särskilda omständigheter föranleder annat skall byggnadsnämnden godta kvalitetsansvariga som har riksbehörighet och utlåtanden från sakkunniga vars kompetens styrkts genom certifiering. Frågan om när byggnadsnämnden kan besluta om byte av kvalitetsansvarig regleras i 9 kap. 15 § plan- och bygglagen (1987:10).

SFS 1994:1237

Utförande av byggnads- och rivningsarbeten m.m.

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna i 9 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) om utförande av byggnads-, rivnings- och markarbeten.

SFS 1994:1237

Om en byggnad som skall rivas, är behäftad med ohyra eller virkesförstörande insekter, skall dessa utrotas. Material, som kan ge skador på människor, djur eller växter skall tas om hand på ett betryggande sätt.

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av första stycket.

SFS 1991:74

[har upphävts genom förordning (1994:1237).]

SFS 1994:1237

[har upphävts genom förordning (1994:1237).]

SFS 1994:1237

Indrivning

Rubriken införd g. SFS1993-1249

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

SFS 1993:1249

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:383

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987.

Föreskrifter som statens planverk har meddelat med stöd av 76 § 1 mom. byggnadsstadgan (1959:612) upphör att gälla vid ikraftträdandet. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i ärenden som byggnadsnämnden har avgjort före d. 1 juli 1987.

Vid tillämpningen av 2 § får statens planverk besluta att äldre föreskrifter skall gälla tills vidare.

SFS 1991:74

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1991:1634

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1993:1249

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:1237

(Omtryck)

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. Beträffande ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10) som avgjorts av kommunen före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

SFS 1994:1575

(Utkom d. 27 dec. 1994.)

SFS 1994:1587

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1995:1200

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1995:1445

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 2001:320

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2005:151

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005.

SFS 2005:1163

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2010:168

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.