Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förköpslag (1967:868)

Förköpslagen

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1974:815.</kgp:reprint>

Denna lag upphör enligt Lag (2010:265) att gälla vid utgången av april 2010.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda lagen gäller fortfarande vid en försäljning av fast egendom eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 §.

Kommun har förköpsrätt enligt denna lag vid försäljning som omfattar

 1. fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning,

 2. fast egendom som behöver rustas upp eller som behöver byggas om för att tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som anknyter till den,

 3. fast egendom som behövs för att tillgodose ett väsentligt behov av mark eller anläggning för idrott eller friluftsliv,

 4. fast egendom med byggnad som bör bevaras därför att den är värdefull från kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt,

 5. fast egendom som är bebyggd med hus som behöver användas som bostad för permanent bruk och som är belägen inom ett område där det råder en avsevärd efterfrågan på fritidsbostäder.

Förköpsrätt föreligger även vid försäljning av tomträtt i sådan egendom som avses i första stycket. Vad i lagen sägs om fast egendom eller fastighet skall, om ej annat är föreskrivet, i tillämpliga delar gälla även tomträtt. Vad som sägs om lagfart skall, när försäljning omfattar tomträtt, i stället avse inskrivning av förvärv av tomträtt.

Förköpsrätt enligt första stycket 5 föreligger inom de kommuner som anges i bilaga till denna lag. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om inom vilka områden av kommunerna som förköpsrätten föreligger.

<kgp:refblock>

Inom vilka områden av kommunerna som förköpsrätt föreligger se SFS 1987:973.

Fråga i lagfartsärende, huruvida fastighetsförvärv enl. en som köpebrev betecknad handling skulle anses i själva verket utgöra gåva och således ej vara underkastat förköpslagen H 1975:218.

</kgp:refblock>

SFS 1984:301

Förköpsrätt får utövas, om sådan egendom som avses i 1 § helt eller delvis är belägen inom kommunens eget område. Om egendomen delvis är belägen i annan kommun, får förköpsrätt utövas endast om denna kommun samtycker till förköpet.

SFS 1979:895

Förköpsrätt får inte utövas, om

 1. försäljningen endast avser fastighet, som har en ägovidd understigande 3 000 kvadratmeter och är bebyggd med friliggande småhus eller rad- eller kedjehus om huset är inrättat till permanent bostad eller bostad för fritidsändamål för högst två familjer,

 2. försäljningen endast avser ägarlägenhetsfastighet,

 3. staten är säljare,

 4. staten eller landsting är köpare,

 5. köparen är säljarens make och inte heller om köparen eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är säljarens avkomling,

 6. försäljningen sker på exekutiv auktion,

 7. försäljningen avser endast andel av fastighet samt köparen redan äger annan andel i fastigheten och denna andel förvärvats på annat sätt än genom gåva.

Första stycket 1 och 2 tillämpas också om försäljningen avser del av fastighet. Frågan huruvida förköpsrätt får utövas ska därvid bedömas som om köpet avsett den odelade fastigheten. Söks lagfart innan förköpsrätt utövas, bedöms frågan i stället med hänsyn till delen, om denna är utbruten, eller, när försäljningen avser område av fastighet, fastighetsbildningsbeslut har meddelats.

Första stycket 1 gäller inte inom sådana områden som avses i 1 § tredje stycket.

Förköp i strid med bestämmelserna i denna paragraf är utan verkan.

<kgp:refblock>

Numera landsting.

</kgp:refblock>

SFS 2009:182

Har kommun förklarat sig avstå från att utöva förköpsrätt i fråga om en tillämnad försäljning inom dess område, får förköp ej ske med anledning av försäljningen.

SFS 1979:895

Förköpsrätten innebär att kommunen får förvärva den egendom köpet avser från säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Kommunens förvärv kallas förköp.

Säljaren är skyldig att på anmodan av kommunen upplysa om de bestämmelser som gäller för försäljningen och som icke framgår av köpehandlingen. Bestämmelse som kommunen varken ägde eller bort äga kännedom om när förköpsrätten utövades får göras gällande mot kommunen endast om särskilda skäl föreligger.

Villkor som avtalats mellan säljaren och köparen får jämkas, om det är oundgängligt med hänsyn till arten av köparens åtagande gentemot säljaren. Kommunen skall ersätta säljaren för dennes förlust på grund av jämkningen.

Väcker kommunen ej talan om jämkning inom tre månader från det förköpet fullbordades, är rätten till talan förlorad. Om kommunen när förköpet utövades ej ägde kännedom om den bestämmelse som föranleder jämkningen räknas tiden dock från den dag då det blev avgjort att bestämmelsen får göras gällande mot kommunen.

<kgp:refblock>

Kommun skyldig förvärva även på fastighet bedriven rörelse H 1989:792.

</kgp:refblock>

Lös egendom som ingår i förköpet skall undantagas från detta, om köparen yrkar det. På yrkande av kommunen skall lös egendom undantagas, om egendomen utan olägenhet kan skiljas från återstoden. Undantages egendom, skall köparen betala så mycket av köpeskillingen som belöper på det som undantages och kommunen betala återstoden. Väcker ej köparen eller kommunen talan om undantagande inom tre månader från det förköpet fullbordades, är rätten till talan förlorad.

Talan av köparen om undantagande av lös egendom från förköpet väckes mot kommunen. Talan av kommunen väckes mot köparen. Rätten skall underrätta säljaren om rättegången. Denne äger föra talan i målet såvitt angår hans rätt. Bifalles talan om undantagande, skall rätten fastställa vad köparen och kommunen har att betala till säljaren.

Förköpsrätten utövas genom att en kommun inom den tid som anges i andra stycket underrättar säljare och köpare om beslutet att utöva förköpsrätt samt anmäler detta beslut till inskrivningsmyndigheten och ger in bevis om underrättelserna. Avser beslutet en fastighet inom en annan kommuns område, ska den andra kommunen också underrättas. Beslutet ska antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel för varje fastighet som ingår i försäljningen.

Förköpsrätten ska utövas senast på den inskrivningsdag som infaller närmast efter tre månader från det lagfart söktes på köparens förvärv eller, om det krävs förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230), från det tillstånd söktes. Om säljaren eller köparen innan lagfart eller tillstånd har sökts anmäler försäljningen till den eller de kommuner där den fasta egendomen är belägen och då överlämnar en bestyrkt kopia av köpehandlingen, räknas tiden i stället från det att kommunen tog emot en sådan anmälan. Om någon kopia av köpehandlingen inte var bifogad ansökan eller anmälan, räknas tiden först från det att kommunen tog emot en sådan handling.

Utövas förköpsrätten inte inom föreskriven tid, är förköpsrätten förlorad.

<kgp:refblock>

Anmälan enl. 1 st. avvisad H 1972:176 – Att köpet ogiltigförklarats enl. dom grundad på köparens medgivande ej hinder mot anteckning enl. 1 st. H 1978:176H 1985:292 – Anmälan enligt 1 st. avvisad då kommunen ej lämnat säljare och köpare sådana upplysningar som anges i 9 § förköpskungörelsen H 2005:231.

</kgp:refblock>

SFS 2010:35

Talan mot kommuns beslut om förköp prövas som om beslutet gällt förvärv efter frivillig överlåtelse.

<kgp:refblock>

Vid prövning av besvär kan komma under bedömande, om ändamålet med förvärvet är sådant som anges i 1 § R 1974:43; likaså om förvärv skett före eller efter lagens ikraftträdande R 1975:24 – Ang. omfattningen av kommunalbesvärsprövning se även R 1977:112.

</kgp:refblock>

  En kommun som har utövat förköpsrätt är skyldig att söka tillstånd till förköpet, om säljaren eller köparen bestrider förköpsrätten på det sätt och inom den tid som anges i andra stycket. Frågan om tillstånd till förköp prövas av regeringen. Tillstånd ska vägras, om

 1. egendom som avses i 1 § inte ingår i försäljningen eller ingår i försäljningen men inte är belägen inom kommunens eget område,

 2. förköpsrätten har utövats enligt 1 § första stycket 1–4 samt försäljningen endast avser egendom som anges i 3 § första stycket 1 eller 2,

 3. förköpsrätten har utövats enligt 1 § första stycket 5 samt förvärvaren gör sannolikt att egendomen kommer att användas som permanentbostad,

 4. det är oskäligt att förköp sker med hänsyn till förhållandet mellan säljare och köpare eller villkoren för eller omständigheterna vid försäljningen.

Ett bestridande enligt första stycket ska inom en månad från det att förköpsrätten utövades anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Inskrivningsmyndigheten ska genast underrätta kommunen om bestridandet. Kommunens ansökan om tillstånd till förköpet ska ha kommit in till regeringen inom en månad från det att bestridandet antecknades. Om tillstånd inte söks i rätt tid, är förköpet utan verkan.

När en kommun utövar förköpsrätt i fråga om egendom i annan kommun, får den kommun där egendomen är belägen ansöka om att regeringen prövar frågan om tillstånd till förköpet. Ansökan om sådan prövning ska ha kommit in till regeringen inom en månad från det att förköpsrätten utövades. Tillstånd till förköpet ska vägras, om förköpsrätt inte får utövas enligt 2 §.

<kgp:refblock>

Ang. 1 st. p. 4 R 2005:65 – Ang. skadeståndsansvar för kommunen H 2010:27 anm. även vid 3:2 SkadestL.

</kgp:refblock>

SFS 2009:182

Sedan kommunens beslut om förköp vunnit laga kraft samt tillstånd till förköpet givits eller tiden för bestridande av förköpsrätten enligt 9 § första stycket eller för ansökan enligt 9 § tredje stycket utgått utan att bestridande anmälts eller ansökan gjorts, är förköpet fullbordat.

När förköp fullbordats, anses egendomen ha övergått från säljaren till kommunen vid tidpunkten för försäljningen genom frivillig överlåtelse på de villkor som avses i 5 §. Därvid skall dock följande iakttagas.

Har köparen innan förköpet fullbordades fullgjort åtagande som grundar sig på köpet, får kommunen tillgodoräkna sig detta i förhållande till säljaren.

Sedan förköpsrätt utövats, får säljaren icke med verkan mot kommunen häva köpet under åberopande av att köparen brustit i något åtagande som skulle ha fullgjorts före den tidpunkt då förköpet fullbordades.

Vid tillämpning beträffande förköp av vad som gäller om rätt för köpare av fast egendom att häva köpet, fordra avdrag på köpeskillingen eller kräva ersättning för skada skall frågan om köparens goda tro och vad denne förutsatt vid köpet utöver köpehandlingens innehåll hänföras till kommunen och bedömas med hänsyn till tidpunkten för förköpsrättens utövande.

Köp av fast egendom är för sin giltighet beroende av att förköp ej sker.

Har lagfart för köparen beviljats i strid med 20 kap. 7 § 12 jordabalken, är förköpsrätten förlorad. Har förköp skett, är det utan verkan. Motsvarande gäller när förvärvstillstånd har meddelats i strid med 10 § andra stycket jordförvärvslagen (1979:230) eller i strid med 16 b § fjärde stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

När förköpet fullbordats, skall köparen till kommunen överlämna de handlingar angående fastigheten som köparen innehar och som är av betydelse för kommunen såsom ägare av fastigheten.

<kgp:refblock>

Förköpsrätten går förlorad redan i och med att beslut om lagfart meddelats (laga kraft krävs ej) H 1991:696.

</kgp:refblock>

SFS 2005:414

När förköpet fullbordats, skall kommunen ersätta köparen för vad denne enligt åtagande i köpeavtalet fullgjort före fullbordandet och för nödvändig kostnad i samband med köpet. På belopp som kommunen på grund härav har att utge skall kommunen betala ränta. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag köparen utgav beloppet intill första vardagen i andra månaden efter förköpets fullbordande och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Kommunen skall dessutom ersätta köparen för nödvändig kostnad som nedlagts på egendomen utöver vad som skäligen motsvarar värdet av den avkastning som köparen erhållit. Ränta utgår på sådan ersättning enligt 6 § räntelagen från första vardagen i andra månaden efter det att förköpet fullbordats.

Har köparen avverkat skog annat än till husbehov eller avhänt egendomen annat än dess vanliga avkastning, äger kommunen erhålla ersättning härför. Detsamma gäller om köparen skadat egendomen eller eljest föranlett att den minskat i värde, om och i den mån det med hänsyn till förfarandets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

SFS 1979:895

Tvist om fråga som avses i 5 § andra eller tredje stycket, 6 § eller 13 § upptages av rätten i den ort där den fasta egendomen är. Ligger egendomen under flera domstolar, upptages tvisten av den rätt under vilken huvuddelen ligger.

I mål som avses i första stycket skall kommunen svara för å ömse sidor uppkomna kostnader i underrätten, i den mån annat ej föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beträffande skyldigheten att svara för kostnad i högre rätt gäller, med tillämpning i övrigt av 18 kap. rättegångsbalken, att kommunen, om annat ej föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ samma balk, alltid själv skall bära såväl sina egna kostnader som kostnad som åsamkas motpart genom att kommunen fullföljt talan.

Har underrättelse enligt 7 § första stycket av kommunen avlämnats i rekommenderat brev på postanstalt inom landet för befordran till mottagarens vanliga adress, anses kommunen ha fullgjort vad som ankommer på kommunen.

<kgp:refblock>

H 1985:292.

</kgp:refblock>

SFS 2008:158

Bestämmelserna i 1–15 §§ om försäljning av fast egendom äger motsvarande tillämpning, när sådan egendom går i byte.

[har upphävts genom lag (1974:815).]

<kgp:refblock>

Ang. övergångsbestämmelser se 1987 och tidigare års lageditioner.

</kgp:refblock>

SFS 1974:815

Bilaga

Östhammars kommun

Trosa kommun

Borgholms kommun

Mörbylånga kommun

Gotlands kommun

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Orusts kommun

Sotenäs kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

Öckerö kommun

Sundsvalls kommun

Örnsköldsviks kommun

Åre kommun

SFS 1999:370

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:868

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1968. Lager äger icke tillämpning på köp eller byte som skett före ikraftträdandet. Vad som enligt 3 § första stycket 6 gäller för det fall att andel förvärvats genom gåva avser icke andelsförvärv genom gåva som fullbordats före ikraftträdandet.

SFS 1974:815

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1975. I fråga om köp eller byte som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1979:895

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1980.

I fråga om köp eller byte som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Har erbjudande som avses i 4 § första stycket i dess äldre lydelse gjorts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

SFS 1984:301

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1984. I fråga om köp eller byte som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1992:1369

Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 1992.

SFS 1999:370

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999. I fråga om köp eller byte som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1999:847

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:232

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2005:414

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2008:158

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2009:182

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2009.

SFS 2010:35

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2010:265

(Utkom d. 13 april 2010.)