Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Jordförvärvslag (1979:230)

Jordförvärvslagen

Omtryckt i SFS 1991:670

Inledande bestämmelser

I denna lag avses med

 • lantbruksegendom: fast egendom som

  1. är taxerad som lantbruksenhet, eller

  2. har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som ännu inte varit föremål för fastighetstaxering,

 • glesbygd: stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service och skärgårdsområde, om det är av regionalpolitisk betydelse att sysselsättning eller bosättning inom områdena främjas,

 • omarronderingsområde: område med mycket stark ägosplittring för vilket länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen.

Regeringen bestämmer vilka kommuner eller delar av kommuner som ska vara glesbygd och omarronderingsområden.

SFS 2023:142

Lagen gäller förvärv av lantbruksegendom som sker genom

 1. köp, byte eller gåva,

 2. tillskott till bolag eller förening,

 3. utdelning eller skifte från bolag eller förening.

Lagen gäller också då någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett dödsbo i vilket ingår lantbruksegendom eller då någon, som genom köp, byte eller gåva har förvärvat en andel i ett sådant dödsbo och inte på någon annan grund är delägare i boet, tillskiftas den fasta egendomen eller en del av den.

SFS 2005:423

Lagen gäller inte

 1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av regeringen, länsstyrelsen eller Statens jordbruksverk,

 2. om staten förvärvar egendomen genom någon annan myndighet än statens affärsdrivande verk,

 3. om en kommun förvärvar egendomen från staten,

 4. om egendomen förvärvas av en kreditinrättning som enligt lag eller enligt reglemente eller bolagsordning som regeringen har fastställt, är skyldig att åter avyttra egendomen,

 5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avyttra egendomen enligt 13 §,

 6. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

 7. om förvärvet omfattar ett område som är avsett för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk, eller

 8. om en andel i en fastighet förvärvas av någon som redan äger en andel i fastigheten som hör till samma taxeringsenhet och förvärvaren inte är skyldig att avyttra sistnämnda andel enligt 13 §.

SFS 2023:142

[[Ny beteckning – 4 § – och lydelse g. Lag (2005:423).]]

SFS 2005:423

[[Ny beteckning – 5 § – och lydelse g. (Lag 2005:423).]]

SFS 2005:423

Förvärvstillstånd

Beträffande rubriken, se SFS1987-0468

Tillstånd enligt denna lag krävs för förvärv av lantbruksegendom om

 1. förvärvet avser egendom i glesbygd och 5 § inte är tillämplig,

 2. förvärvet avser egendom i omarronderingsområde, eller

 3. förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendomen från en fysisk person eller ett dödsbo.

Tillstånd krävs dock inte om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 a §. Förutv. 4 § nu 7 §.

SFS 2005:423

Utan tillstånd enligt denna lag får egendom i glesbygd som inte ingår i omarronderingsområde förvärvas av den som sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 b §. Förutv. 5 § nu 6 §.

SFS 2005:423

En juridisk person får lämnas förvärvstillstånd, om

 1. förvärvaren avstår, kan antas komma att avstå eller under de fem närmast föregående åren har avstått lantbruksegendom som i fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som avses med förvärvet, och

 2. avståendet sker, kan antas komma att ske eller har skett till

  a) en fysisk person, eller

  b) staten för naturvårdsändamål.

Utöver vad som sägs i första stycket får en juridisk person lämnas förvärvstillstånd, om

 1. egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

 2. förvärvet huvudsakligen avser skogsmark och förvärvaren på orten bedriver sådan industriell verksamhet i vilken egendomens virkesavkastning behövs,

 3. förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo, eller

 4. det annars finns särskilda skäl.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 6 § upphävd g. Lag 1991:670.

Rättsfall:

Ang. särskilda skäl för förvärvstillstånd utan att lämna kompensationsmark HFD 2018:64.

SFS 2005:423

Tillstånd till förvärv av egendom i glesbygd får vägras, om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Detta gäller dock inte om förvärvaren gör sannolikt att han inom tolv månader från förvärvet varaktigt kommer att bosätta sig på fastigheten eller att förvärvet varaktigt kommer att främja sysselsättningen på orten.

Oavsett vad som sägs i första stycket får tillstånd till förvärv av egendom i omarronderingsområde vägras, om förvärvet skulle göra det svårare att genomföra rationaliseringen av ägostrukturen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 7 § upphävd g. Lag 1991:670.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1989:16 – Ang. 1 st. R 1994:7.

SFS 2005:423

Kommun får inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

SFS 1987:468

Övriga bestämmelser

Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av länsstyrelsen, om inte regeringen föreskriver att prövningen skall göras av Jordbruksverket.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om förvärvstillstånd enligt denna lag.

Hänvisad författning:

Jfr JordförvärvsF (2005:522)2–4 §§, efter denna lag.

SFS 2005:1241

Förvärvstillstånd ska sökas inom tre månader från det förvärvet skedde, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) ska underställas tillståndsmyndigheten av lantmäterimyndigheten.

Fråga om förvärvstillstånd får inte prövas förrän förvärvet skett utom i fall som avses i 2 § 2 eller 3. Tillstånd att förvärva egendom på offentlig auktion enligt 15 § lämnas före auktionen.

SFS 2010:266

[Upphävd g. Lag (2005:423).]

SFS 2005:423

Görs inte ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillstånd, är förvärvet ogiltigt.

Har lagfart meddelats i strid mot 20 kap. 6 § 8 eller 7 § 13 jordabalken, gäller inte första stycket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §. Förutv. 11 § upphävd g. Lag 2005:423.

Rättsfall:

Jfr H 1953:703 (ang. återgång av köp jämväl betr. inventarier; ang. skadeståndsskyldighet för köpare på grund av underlåtenhet att söka tillstånd) – Fråga om ogiltighet av villkorligt köp, då ansökan om tillstånd ej gjorts inom 3 mån. från upprättandet av köpekontrakt H 1955:449; jfr R 1966:44 och H 1976:268 – Ang. behörighet att föra talan i lagfartsärende H 1948:25 – Ang. skyldighet för säljare som uppburit köpeskillingen, att gälda ränta sedan köpet blivit ogiltigt H 1957:717 – Ang. förnyelse av ogiltigblivet köpebrev H 1962:641 – Ang. omtaxering till annan fastighet under pågående avstyckningsförrättning H 1979:818.

SFS 2005:423

Blir ett köp ogiltigt till följd av att förvärvstillstånd vägras enligt 7 § är staten skyldig att lösa egendomen till det pris som har avtalats, om säljaren begär det. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om köpeskillingen eller annan ersättning inte endast obetydligt överstiger egendomens värde med hänsyn till dess avkastning och övriga omständigheter eller om avtalsvillkoren i övrigt är oskäliga.

Begäran om inlösen skall framställas hos länsstyrelsen inom tre månader efter det att avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Talan om inlösen skall väckas vid den mark- och miljödomstol inom vars område egendomen är belägen inom sex månader från nämnda tidpunkt. Har säljaren fått del av beslutet först sedan detta vunnit laga kraft, räknas dock tidsfristerna från dagen för delfåendet. Iakttar inte säljaren vad som har sagts nu, förlorar han sin talan.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §. Förutv. 12 § nu 10 §.

Hänvisad författning:

Jfr JordförvärvsF (2005:522)5 §, efter denna lag.

Rättsfall:

I mål om inlösen är staten bevisskyldig för att det avtalade priset är för högt H 2011:893.

SFS 2010:929

Egendom som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid vanligt köp skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen har fått tillstånd att behålla egendomen. I fråga om sådant tillstånd tillämpas bestämmelserna om förvärvstillstånd i 6–8 §§.

Om inropet har skett för att skydda en fordran, för vilken inroparen har panträtt i egendomen, eller annan rättighet som är inskriven i den, får länsstyrelsen medge skäligt anstånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle uppkomma för inroparen.

Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen besluta att egendomen skall säljas av kronofogdemyndigheten på offentlig auktion enligt 15 §.

Anteckning om bestämmelserna i första–tredje styckena skall göras i det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när lagfart söks, införas i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om inte sökanden visar att avyttringsskyldigheten har upphört.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §. Förutv. 13 § nu 11 §.

Hänvisad författning:

Jfr JordförvärvsF (2005:522)7 §, efter denna lag.

SFS 2005:423

Har länsstyrelsen beslutat om auktion enligt 13 § och har inroparen dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall beslutet trots detta gå i verkställighet, om inte länsstyrelsen bestämmer något annat.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 14 § nu 12 §.

SFS 2005:423

Vid sådan offentlig auktion som avses i 13 § gäller att

 1. egendomen skall anses utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar,

 2. försäljning får ske endast om den bjudna köpeskillingen täcker även

  a) det värde som i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken, eller

  b) det värde som egendomen kan uppskattas till av värderingsmän som länsstyrelsen utser, om ägaren eller innehavare av en fordran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auktionen har påkallat särskild värdering.

Egendomen får säljas endast till den som har fått förvärvstillstånd eller enligt 3 § 1, 2, 4 eller 8 får förvärva egendomen utan sådant tillstånd.

Om det vid auktionen avges bud som får antas enligt vad som sägs i första och andra styckena skall egendomen säljas, även om innehavare av fordran motsätter sig det.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §. Förutv. 15 § upphävd g. Lag 2005:423.

Hänvisad författning:

Jfr JordförvärvsF (2005:522)8 §, efter denna lag.

Rättsfall:

Fråga om värdering kunde överklagas särskilt H 1958:558 – Ang. lantbruksnämnds rätt att föra talan mot auktion H 1959:390 – Frågor om överprövning av förvaltningsbeslut enligt denna lag, vilka föregått auktionen, tillämpning av 1950 års Europakonvention, muntligt förhör i HovR m.m. H 1991:188.

SFS 2005:423

Kommer försäljning inte till stånd vid sådan auktion som avses i 13 §, får länsstyrelsen inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft besluta om ny auktion. Meddelas inte något sådant beslut inom föreskriven tid eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas av staten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § nu 13 §.

SFS 2005:423

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 §. Förutv. 17 § nu 15 §.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProcFörvaltningslag (2017:900) inf. under FörvProc.

Rättsfall:

Säljare ansågs behörig att föra talan mot lantbruksnämnds beslut att med stöd av 4 § 1 st. 1 vägra förvärvstillstånd; när lantbruksstyrelsen avvisat besvären har resning beviljats R 19822:27.

SFS 1995:45

[[Ny beteckning 17 § g. Lag (2005:423).]]

SFS 2005:423

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:230

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979 då jordförvärvslagen (1965:290) skall upphöra att gälla.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv som har skett före d. 1 juli 1979.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4. Lagen skall inte tillämpas på egendom som utgör fideikommiss eller ingår i fideikommissbo under avveckling, om förvärvet sker genom tillskott i samband med teckning av aktier.

5. Bestämmelsen i 15 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) gäller inte i fråga om värdeökning som har ägt rum före utgången av juni 1971.

SFS 1987:468

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1987, varigenom lagen (1987:137) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) upphävs. De nya bestämmelserna skall tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda d. 1 juli 1987.

SFS 1988:726

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1990:1492

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

Skall fråga om tillstånd till ett förvärv prövas enligt 7 § jordförvärvslagen i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 1991 gäller även 14 § i sin äldre lydelse.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats av lantbruksstyrelsen före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.

SFS 1991:669

(Utkom d. 17 juni 1991.)

SFS 1991:670

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

De nya bestämmelserna skall tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda d. 1 juli 1991. Om de nya föreskrifterna innebär att tillstånd fordras till förvärv av egendom i glesbygd skall dock förvärvet prövas enligt den upphävda 7 § i stället för enligt 4 § första stycket. Även 10 § skall i fråga om sådana förvärv gälla i sin äldre lydelse såvitt avser föreläggande om bosättning. I fråga om förelägganden om bosättning som har meddelats med stöd av äldre lag gäller 10 § i sin gamla lydelse.

Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och skulle tillstånd till förvärvet inte längre krävas vid vanligt köp, skall länsstyrelsens beslut inte verkställas.

SFS 1992:1371

Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 1992.

SFS 1994:812

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:45

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1995:1408

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 1999:848

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:243

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2005:423

(Omtryck)

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

2. Har före ikraftträdandet förvärv anmälts enligt 3 b § eller föreläggande om bosättning meddelats enligt 10 § gäller fortfarande äldre bestämmelser i 10 a och 15 §§.

3. 5 § andra och tredje styckena skall tillämpas i sin äldre lydelse i fall då ansökan om förvärvstillstånd gjorts före ikraftträdandet, om förvärvaren inte bedriver industriell verksamhet på orten.

4. I övrigt skall de nya bestämmelserna tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda vid utgången av juni 2005.

SFS 2005:1241

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2010:266

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fall där kommunen före d. 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § förköpslagen (1967:868).

SFS 2010:929

Denna lag träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2023:142
 1. Denna lag träder i kraft d. 15 april 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förvärv som har skett före ikraftträdandet.