Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Ledningsrättskungörelse (1973:1148)

Ledningsrättskungörelsen

Utkom från trycket den 7 januari 1974.
Utfärdad den 14 december 1973.

[Upphävd g. F (2014:209).]

SFS 2014:209

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

Bestämmelserna i 6–18 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i ledningsrättslagen (1973:1144).

[Upphävd g. F (2014:209).]

SFS 2014:209

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0168

Har ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt förändrats till ledningsrätt, skall lantmäterimyndigheten när uppgift om ledningsbeslutet införts i fastighetsregistrets allmänna del underrätta inskrivningsmyndigheten om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Detsamma gäller, om ledningsförrättning innebär att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som inskrivits upphör att gälla i viss fastighet eller inskriven tomträtt.

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten enligt förordningen om fastighetsregister skall även lämnas, om fastighet i dess helhet har inlösts enligt ledningsrättslagen (1973:1144) eller om vid inlösen har förordnats att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § fjärde stycket samma lag.

SFS 2000:316

Expediering av förrättningsakt m.m.

Bestämmelserna i 24–26 och 29 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

Åtgärder för verkställighet m.m.

Sedan en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att ledningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett ledningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett ledningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden.

SFS 2014:209

Slutbestämmelse

Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna kungörelse.

SFS 2008:681

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:1148

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974.

SFS 1987:166

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

SFS 1995:1428

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Den äldre lydelsen av 3, 4 och 6 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 2000:316

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2008:168

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:681

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2009:576

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje stycket ledningsrättslagen (1973:1144) som har gjorts före d. 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

SFS 2014:209

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 15 § första stycket ledningsrättslagen (1973:1144) har meddelats dessförinnan.