Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31973L0183.pdf

31973L0183

Rådets direktiv 73/183/EEG av den 28 juni 1973 om upphävande av begränsningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster vid självständig verksamhet hos banker och andra finansiella institutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 16/07/1973 s. 0001 - 0010

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0138

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0147

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0138

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0135

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0135RÅDETS DIREKTIV av den 28 juni 1973 om upphävande av begränsningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster vid självständig verksamhet hos banker och andra finansiella institut (73/183/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 54.2, 54.3, 61.2, 63.2 och 63.3 i detta,

med hänvisning till Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (1), särskilt lista IV A i detta,

med hänvisning till Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster (2), särskilt lista V C 2 b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (4),

med beaktande av Monetära kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Med avseende på banker och andra finansiella institut föreskrivs i de allmänna programmen att begränsningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster, som inte är knutna till kapitalrörelser, skall upphävas före utgången av det andra året i andra etappen, och att begränsningar i fråga om banktjänster knutna till kapitalrörelser skall upphävas i takt med att sådana kapitalrörelser liberaliseras.

Med avseende på tjänster knutna till kapitalrörelser bör ett flertal närmare angivna aktiviteter liberaliseras i en första etapp, med beaktande av Monetära kommitténs yttrande. Listan över dessa aktiviteter kommer att kompletteras, särskilt med hänsyn till de framsteg som sker vid liberalisering av kapitalrörelserna.

Den som erbjuder tjänster får, för att tillhandahålla dessa, tillfälligt utöva sin näringsverksamhet i det land där tjänsten tillhandahålls, detta på samma villkor som gäller för det landets egna medborgare.

Mäklarverksamhet medför särskilda problem till följd av de olika ländernas bestämmelser om rätt att starta och driva sådan verksamhet. Liberaliseringen av denna slags verksamhet bör behandlas i ett senare direktiv.

Självständig verksamhet som förmedlare av tjänster inom området för banker och andra finansiella institut omfattas inte av rådets direktiv av den 25 februari 1964 med avseende på etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster i fråga om förmedlarverksamhet inom handel, industri, och hantverk (5). Dessa former av verksamhet bör därför omfattas av detta direktiv.

Dock skulle, med nuvarande lagstiftning, de olika former av verksamhet som utövas av förmedlare, som beger sig till en annan medlemsstat för att tillhandahålla tjänster, medföra svårlösta problem. Liberaliseringen av sådana tjänsteförmedlares verksamhet bör därför regleras i ett senare direktiv.

I avvaktan på samordning medför detta direktiv ingen ändring i de av de olika medlemsstaternas lagar och andra författningar som, utan hänsyn till nationalitet, innehåller förbud för fysiska personer och bolag eller företag av viss typ att bedriva verksamhet som omfattas av detta direktiv.

Enligt bestämmelserna i det allmänna programmet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten skall begränsningar i rätten att ansluta sig till yrkes- eller branschorganisationer avskaffas när sådant medlemskap är nödvändigt för näringsverksamheten.

Även om de bestämmelser i medlemsstaternas lagar och andra författningar, som hänför sig till rätten att starta och driva sådan verksamhet som behandlas i detta direktiv, bör samordnas så snart som möjligt, kan gällande begränsningar avskaffas utan föregående eller samtidig hänvisning till denna samordning.

Det bör skapas garantier för att en gemensam uppföljning sker av de problem som uppkommer för de myndigheter som inom gemenskapen och i medlemsstaterna svarar för tillämpningen av bestämmelser om banker, avseende tillsyn av verksamhet som behandlas i detta direktiv, och att för detta ändamål ett nära samarbete bör etableras mellan kommissionen och medlemsstaterna såväl som mellan de senare.

De åtgärder som en medlemsstat kan komma att vidta i syfte att genomföra gemensamma beslut som fattats inom ramen för det monetära samarbetet mellan medlemsstaterna utgör inte begränsningar i detta direktivs mening.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall, till förmån för de fysiska personer, bolag och andra företag som anges i avdelning I i de allmänna programmen för avskaffande av begränsningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster (här nedan kallade förmånsberättigade) avskaffa de begränsningar som anges i avdelning III i de allmänna programmen och som påverkar rätten att starta och driva de verksamheter som anges i artikel 2 i detta direktiv.

I fråga om tillhandahållande av tjänster som är knutna till kapitalrörelser, skall detta direktiv gälla endast de tjänster som anges i bilaga 1 med undantag för sådana tjänster som tillhandahålls av förvaltnings- och förvaringsinstitut för värdepappersfonder.

Följande tjänster med anknytning till värdepapper skall inte liberaliseras, i den mån de förutsätter att den som tillhandahåller tjänsterna gör detta i mottagarens land:

- Mottagande av köp- eller säljorder.

- Medverkan som mellanhand vid överlåtelser utanför börser samt vid notering av sådana överlåtelser.

- Upplysnings- eller rådgivningsverksamhet i samband med ett offentligt erbjudande.

- Inlösen av kuponger.

Artikel 2

Detta direktiv skall gälla i fråga om den rörelse som bedrivs av sådana självständiga näringsidkare som ingår i grupp 620 i bilaga 1 i det allmänna programmet för avskaffande av begränsningar i etableringsfriheten, så som återgivits i bilaga 2 till detta direktiv, dock med undantag för mäklarverksamhet (kategori 4 i bilaga 2).

Detta direktiv skall inte gälla i fråga om tjänster som har anknytning till banker och andra finansiella institut och som tillhandahålls av självständigt verksamma förmedlare som förflyttar sig till en annan medlemsstat än den där de är etablerade.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall upphäva särskilt följande begränsningar:

a) de som hindrar förmånsberättigade att etablera sig eller att tillhandahålla tjänster i värdlandet på samma villkor och med samma rätt som värdlandets egna medborgare,

b) sådana som gäller till följd av administrativ praxis och som medför att de förmånsberättigade behandlas på ett sätt som är diskriminerande i förhållande till vad som gäller för de egna medborgarna.

2. Till de inskränkningar som skall upphävas hör särskilt sådana som innebär förbud eller inskränkning i fråga om förmånsberättigades möjligheter att etablera sig eller tillhandahålla tjänster, detta på följande sätt:

a) I Belgien:

- den skyldighet som enligt artikel 10 i "arrêté royal" nr 185 av den 9 juli 1935 gäller för utländska banker, tillhöriga enskilda personer eller bildade som handelsbolag, att för att få driva verksamhet i Belgien där ha ett eget kapital om minst tio milj. francs medan motsvarande belgiska banker behöver ha endast två milj. francs,

- det reciprocitetskrav som avses i artikel 8 i bestämmelserna om tillsyn av privata sparbanker, samordnade genom lagen av den 23 juni 1967, och i artikel 8 i "arrêté royal" nr 43 av den 15 december 1934, avseende privata sparbanker respektive finansieringsföretag, samt i artiklarna 38 och 44 i "arrêté royal" nr 225 av den 7 januari 1936, avseende hypoteksinstitut.

b) I Danmark:

- kravet på särskild auktorisation för utländska banker, enligt lagen nr 122 av den 15 april 1930 ändrad genom lagen nr 163 av den 13 april 1938 och nr 134 av den 29 maj 1956,

- medborgarskapskravet för styrelseledamöter, bankdirektörer och direktörer för filialer i Danmark, enligt artikel 8.2 i ovannämnda lag,

- medborgarskapskravet för styrelseledamöter, enligt artikel 8.3 ovannämnda lag,

- medborgarskapskravet för medlemmar av tillsynsråd samt direktörer och filialföreståndare i sparbanker, enligt artikel 7.6 i lagen nr 159 av den 18 maj 1937, jämförd med lagen nr 327 av den 3 juli 1950, ändrad genom artikel 18 i lagen nr 286 av den 18 juni 1951 och genom lagen nr 343 av den 23 december 1959.

c) I Frankrike:

- den skyldighet att inneha ett carte d'identité de commerçant pour les étrangers, som gäller enligt "décret-loi" av den 12 november 1938 och "décret" av den 2 februari 1939, ändrad genom lagen av den 8 oktober 1940,

- medborgarskapskravet för dels personer som bedriver bankverksamhet eller som leder, administrerar eller sköter ett företag eller en filial till ett företag, i vilket bedrivs sådan verksamhet, dels personer som för en banks räkning och med fullmakt undertecknar handlingar, som hänför sig till sådan verksamhet, enligt bestämmelserna i artikel 7 i lagen av den 13 juni 1941, ändrad genom artikel 49 i lagen nr 51-592 av den 24 maj 1951 och genom artikel 2 i "décret" av den 28 maj 1946,

- nationalitetskravet för företag som avses i artiklarna 1 och 2, jämförda med artiklarna 7 och 11 i lagen av den 14 juni 1941, som avser villkor för bankverksamhet,

- medborgarskapskravet för medhjälpare i bankväsendet, enligt artikel 13 i lagen av den 14 juni 1941, ändrad genom "ordonnance" av den 16 oktober 1958,

- medborgarskapskravet för démarcheurs en valeurs mobilières, enligt artikel 8 i lagen nr 72-6 av den 3 januari 1972,

- medborgarskapskravet för medhjälpare i fondbörsnäringar, enligt artikel 5 i lagen nr 72-1128 av den 21 december 1972,

- medborgarskapskravet för styrelseordförande, verkställande direktör och minst två tredjedelar av styrelseledamöterna i investeringsbolag, enligt artikel 11 i "ordonnance" nr 45-2710 av den 2 november 1945,

- kravet att utländska banker skall registreras på en särskild lista, enligt artikel 15 i lagen av den 13 juni 1941.

d) I Irland:

- kravet att alla bolag, som ansöker om auktorisation att driva bankverksamhet, skall ha bildats i Irland, enligt centralbankens föreskrifter, utfärdade med stöd av bemyndigande i avsnitt 9 i "Central Bank Act" av år 1971 (nr 24 år 1971) och offentliggjorda i 1972 års höstnummer av bankens Quarterly Bulletin,

- medborgarskapskravet för majoriteten av styrelseledamöterna, enligt samma föreskrifter,

- medborgarskapskravet och, i fråga om bolag, kravet att de skall vara irländskägda, gällande för dem som avser att bli penningutlånare (moneylender), enligt avsnitt 6.3 i "Moneylenders Act" av år 1933 (nr 36 år 1933),

- kravet att alla bolag som avser att bedriva förvaltnings- eller förvaringsverksamhet för en värdepappersfond (unit trust), skall ha bildats i Irland, enligt avsnitt 3.1 b och c i "Unit Trusts Act" av år 1972 (nr 23 år 1972).

e) I Italien:

- reciprocitetskravet enligt artikel 2 i "regio decreto" nr 1620 av den 4 september 1919, med avseende på banker, och sådana för utlänningar diskriminerande villkor som uppställs individuellt i ministeriella beslut, meddelade med stöd av nämnda artikel.

f) I Luxemburg:

- den begränsade giltighetstiden för auktorisationer som beviljas utlänningar, enligt artikel 21 i lagen av den 2 juni 1962.

g) I Nederländerna:

- medborgarskapskravet för medlemmar av Vereniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, Vereniging van Effecten-handelare te Rotterdam och Bond voor de Geld- en Effecten-handel in de Provincie te s-Gravenhage, enligt dessa organisationers stadgar, vilka godkänts av ministeriella myndigheter.

h) I Storbritannien:

- kravet att alla företag, som avser att bedriva förvaltnings- eller förvaringsverksamhet för en värdepappersfond (unit trust), skall ha bildats i Storbritannien, enligt underavdelning 1 a till avdelning 17 i "Prevention of Fraud (Investments) Act 1958", och enligt underavdelning 1 a till avdelning 16 i "Prevention of Fraud (Investments) Act (Northern Ireland)" 1940.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall se till att de förmånsberättigade har rätt att ansluta sig till yrkes- eller branschorganisationer på samma villkor och med samma rättigheter och skyldigheter som gäller för de egna medborgarna.

2. Med rätten till medlemskap i yrkes- eller branschorganisationer skall, då etablering sker, följa valbarhet för, eller rätt att utses till högre tjänster i sådana organisationer. Dock får sådana tjänster förbehållas landets egna medborgare, när företaget medverkar vid utövandet av offentlig myndighet inom ramen för vad som är föreskrivet i lag eller annan författning.

3. I Luxemburg skall medlemskap i handelskammaren inte medföra rätt för förmånsberättigade att delta i val av handelskammarens administrativa organ.

Artikel 5

1. Då en medlemsstat kräver av egna medborgare, som önskar bedriva någon av de verksamheter som anges i artikel 2, antingen ett utdrag ur "straffregistret" eller viss dokumentation av annat slag, skall medlemsstaten, i fråga om medborgare i andra medlemsstater, godta sådana handlingar som fordras för samma ändamål i den utländska medborgarens hemland eller närmast tidigare uppehållsland, eller, i avsaknad därav, motsvarande handlingar utfärdade av en behörig rättslig eller administrativ myndighet i hemlandet eller uppehållslandet.

2. Om en medlemsstat vid bedömning av egna medborgare beaktar information av annat slag, får hänsyn tas även till andra förhållanden än sådana som framgår av handlingar som avses i punkt 1, om dessa förhållanden kan styrkas och om de ger vid handen att ifrågavarande person inte uppfyller alla de krav i fråga om gott anseende som är nödvändiga för bedrivande av den verksamhet det gäller.

Medlemsstaterna skall tillerkänna intyg, som utfärdas av behöriga rättsliga eller administrativa myndigheter i den utländska medborgarens hemland eller senaste uppehållsland, och som hänför sig till förekomsten eller avsaknaden av vissa omständigheter, samma giltighet som intyg utfärdade av deras egna myndigheter.

3. När en medlemsstat av sina egna medborgare, som villkor för att de skall få starta eller bedriva någon av de i artikel 2 nämnda verksamheterna, kräver bevis för att de inte varit försatta i konkurs, skall medlemsstater, när det gäller medborgare i andra medlemsstater, godta intyg som normalt utfärdas för detta ändamål av myndigheterna i vederbörandes hemland eller senaste uppehållsland.

4. Om den utländska medborgarens hemland eller senaste uppehållsland inte utfärdar en sådan handling som avses i punkterna 1 och 3, får den ersättas av en förklaring under ed - eller, i stater där inga bestämmelser om edgång finns, av en försäkran - av vederbörande inför en behörig rättslig eller administrativ myndighet eller, i förekommande fall, inför en notarie, i det land där ifrågavarande person senast uppehållit sig, varpå myndigheten eller notarien utfärdar ett intyg om edgång eller avgiven försäkran. En förklaring beträffande frihet från konkurs får också avges inför en behörig näringsorganisation i samma land.

5. Handlingar som utfärdas i enlighet med punkt 1-3 får vid ingivandet inte vara äldre än tre månader.

6. Medlemsstaterna skall inom den tid som angivits i artikel 8 utse de myndigheter och organisationer som skall ha behörighet att utfärda ifrågavarande handlingar och skall utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Artikel 6

I avvaktan på en samordning av vad som i lag eller annan författning föreskrivits i fråga om rättsligt skydd för beteckningarna "bank", "bankir", "sparbank" och motsvarande beteckningar, får icke etablerade utländska företag tillhandahålla tjänster under en firma i vilken sådan beteckning ingår, förutsatt att den firma som används är företagets ursprungliga och att det inte kan råda något tvivel om företagets rättsliga ställning enligt de nationella lagar det lyder under.

För detta ändamål får medlemsstaterna begära registrering i förväg på en särskild lista över icke etablerade utländska tjänsteproducenter. För sådan registrering får det ställas villkor om att det företes intyg, utfärdat av en myndighet i ursprungslandet och utvisande vederbörande företags rättsliga ställning enligt nationell lag.

För information till allmänheten får den behöriga myndigheten offentliggöra listan och av utländska tjänsteproducenter begära att de skall informera sina kunder om sin rättsliga ställning och om de viktigaste särdragen hos och fakta angående företagets verksamhet och finansiella ställning.

Artikel 7

Kommissionen och företrädare för de myndigheter som i medlemsstaterna är ansvariga för tillsyn av banker och andra finansiella institut skall sammanträda regelbundet för att, med avseende på genomförandet av detta direktiv, underlätta lösning av problem som dessa myndigheter kan ställas inför vid sin tillsyn av verksamhet som omfattas av detta direktiv, och skall inom ramen för sina respektive befogenheter säkerställa all erforderlig inbördes samverkan.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för dess anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Dock skall Nederländerna, såvitt gäller avskaffande av inskränkningar som avses i artikel 3.2 g, medges en frist av fyra år efter dagen för ovannämnda anmälan.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 1973.

På rådets vägnar

W. DE CLERCQ

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 32/62.

(3) EGT nr 201, 5.11.1966, s. 3472/66.

(4) EGT nr 224, 5.12.1966, s. 3799/66.

(5) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 869/64.

BILAGA 1

Banktjänster knutna till kapitalrörelser som avses i förteckningarna A och B i bilaga 1 till första direktivet av den 11 maj 1960, med tillägg och ändringar enligt andra direktivet av den 18 december 1962 (1)

FÖRTECKNING A

Direkta investeringar

- Kommersiell och finansiell information (affärspraxis, kreditupplysningar om kunder, statistiska data, utlämnande av redovisningsuppgifter)

- Biträde och ombudskap vid myndigheter (administrativa och rättsliga) samt andra behöriga instanser

- Rådgivning och biträde till företag i fråga om eventuella fusioner (eftersökning av utländska samarbetspartner, expertrådgivning, etc.)

- Bistånd vid omfattande aktieköp (särskilt vid uppköpserbjudanden) som syftar till att förvärva kontroll över ett företag (börsformaliteter, värdering av tillgångar och finansiell ställning etc.)

- Utbyte av värdepapper

- Förvaring av värdepapper

- Leverans av värdepapper tilldelade aktieägare i ett bolag

Avveckling av direkta investeringar

- Kommersiell och finansiell information (affärspraxis etc.)

- Biträde och ombudskap vid myndigheter (administrativa och rättsliga) samt andra behöriga instanser

- Rådgivning och biträde till företag i syfte att underlätta avveckling

- Bistånd vid omfattande försäljning av aktier

- Utbyte av värdepapper

- Förvaring av värdepapper

Investeringar i fast egendom och avveckling därav

- Kommersiell och finansiell information

- Biträde och ombudskap vid myndigheter (administrativa och rättsliga) samt andra behöriga instanser

- Rådgivning och biträde med avseende på investeringar och avveckling därav

- Egendomsförvaltning (biträde och ombudskap i samband med underhåll, uthyrning, etc.)

- Biträde vid ställande och eventuellt friställande av säkerheter och borgensåtaganden av alla slag som inte utfärdas av banker

Personliga kapitalrörelser

- Dödsboförvaltning (betalning av skatter, eftersökning av saknade personer, etc.)

Beviljande och återbetalning av kortfristiga och medelfristiga krediter i samband med varu- eller tjänstehandel i vilken en inlänning medverkar

- Kommersiell och finansiell information (affärspraxis etc.)

- Biträde och ombudskap vid myndigheter (administrativa och rättsliga) samt andra behöriga instanser

- Rådgivning beträffande den finansiella ledningen av företag

- Indrivning av fordringar

- Växelinkasso

- Domiciliering av växlar

- Handläggning av remburser

- Biträde vid ställande och infriande av säkerheter och borgensåtaganden av alla slag som inte utfärdas av banker

- Spärrande av kontanta medel, obligationer eller värdepapper tillhöriga en viss kund samt ställande av garanti för dennes förpliktelser gentemot tredje man

- "Canvassing" för tredje mans räkning

- Tjänster i samband med factoring

Borgensåtaganden, andra garantier och panträtter samt överföringar i samband därmed

(säkerheter och garantier som ställs av banker)

Kvarlåtenskapsonera

- Skatteupplysning

- Säkerhet för skatter

Andra kapitaltransaktioner hänförliga till förteckning A

Såvitt avser bankverksamhet ingår under denna rubrik endast överföringar.

FÖRTECKNING B

Transaktioner i värdepapper som omsätts på fondbörser med undantag av andelar i värdepappersfonder

- Mottagande av köp- och säljorder

- Biträde vid utställande av innehavarbevis för tidigare emitterade värdepapper som omsätts på en fondbörs

- Hantering av värdepapper (stämpling, förnyelse av kuponger, utbyte, förnyelse, sammanläggning, uppdelning, makulering)

- Finansiella tjänster (inlösen av kuponger, inlösen av värdepapper, bistånd vid utövande av tilldelnings- och teckningsrätter, etc.)

- Finansiell information (löpande information, analyser, etc.)

- Rådgivning vid placering i aktier och värdepapper som omsätts på en fondbörs

- Portföljförvaltning av värdepapper som omsätts på en fondbörs (2)- Mottagande och utnyttjande av fullmakter för utövande av rättigheter som tillkommer innehavare av värdepapper som omsätts på en fondbörs (särskilt ombudskap vid bolagsstämmor och domstolar)

- Förvaring av värdepapper

- Konvertering av värdepapper

- Biträde vid upptagande på officiella börslistor av sådana värdepapper som tilldelats innehavarna för handel på en fondbörs

- "Canvassing" för tredje mans räkning med avseende på värdepapper som omsätts på en fondbörs

- Sökande efter kontrahenter för köp eller försäljning av värdepapper som omsätts på en fondbörs

- Funktion som clearinginstitut

(1) De i denna bilaga förtecknade tjänsterna liberaliseras inte om de hänför sig till andra kapitalrörelser än dem som anges i förteckningarna A och B. Rubrikerna definieras i de förklarande noter som finns fogade till första direktivet för genomförande av artikel 67. Samma definitioner används i denna uppställning. De rubriker som angivits med halvfet stil motsvarar dem som används i förteckningarna A och B i direktiven om motsvarande kapitalrörelser.

(2) Dessa tjänster omfattar både enskilda och institutionella placerare.

BILAGA 2

Omgrupperade rubriker för Isic-grupp 620 (1) som avses i artikel 2

Banker och andra finansiella institutioner, såsom:

Kategori 1: Banker

Banker

Affärsbanker

Diskonteringsbanker

Kategori 2: Hypoteksåtaganden

Finansieringsåtaganden vid avbetalningsförsäljning

Finansieringsåtaganden för detaljhandel

Finansieringsåtaganden vid försäljning av handelsvaror

Hypotekskassor

Fastighetskreditinstitut

Stadshypoteksåtaganden

Jordbrukshypoteksåtaganden

Hypoteksgarantiåtaganden

Kreditåtaganden

Kortfristiga kreditåtaganden

Jordbrukslåneinstitut

Kommersiella kreditåtaganden

Industriella kreditåtaganden

Personkreditåtaganden

Utvecklingsfinansieringsåtaganden

Sparbanker

Hypoteksbanker

Diskontering och lån

Finansiella institutioner

Återdiskonteringsåtaganden

Finansbolag

Finansiärer för egen räkning

Holding-bolag

Investmentbolag

Holding-bolag för kapitalanskaffning. Finansiella förvaltare

Pantlånerörelser

Kategori 3: Syndikat

Försäkringssyndikat

Borgenssyndikat

Garantisyndikat

Kategori 4: Mäklare

Börsmäklare

Utomstående mäklare

Börsspekulanter

Mäklare av överlåtbara säkerheter

Kategori 5: Förmedlare och mellanhänder

Diskontörer som agerar för egen räkning

Bankmäklare (courtiers en banque)

Finansiella förmedlare eller mellanhänder

Kategori 6: Övrigt

Valutahandelskontor

Fondbörser

Ädelmetallsmarknader

Finanskonsultverksamhet (2)Clearingcentraler

Förvaltningsbolag (3)

(1) Index för International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) - Förenta Nationerna - Statistikdokument serie M, nr 4, rev. 1 addendum.

(2) För de aktiviteter som omfattas av detta direktiv.

(3) Exklusive aktiviteterna hos de företag som omfattas av andra direktiv.