Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/641/EEG av den 10 december 1984 om ändring, speciellt med avseende på reserisker, i första direktivet (73/239/EEG) om samordning av lagar och andra författningar om rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkringEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 339 , 27/12/1984 s. 0021 - 0025

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0093

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0150

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0093

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0150RÅDETS DIREKTIV av den 10 december 1984 om ändring, speciellt med avseende på reserisker, i första direktivet (73/239/EEG) om samordning av lagar och andra författningar om rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (84/641/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:I rådets första direktiv (73/239/EEG) av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (4), härnedan kallat första direktivet, i dess lydelse enligt direktiv 76/580/EEG (5), har vissa skillnader mellan medlemsstaternas lagbestämmelser tagits bort för att underlätta etablering och drift av verksamhet enligt ovan.

Betydande framsteg har gjorts inom den del av kommersiell verksamhet som består i att tillhandahålla serviceförmåner. Dessa förmåner regleras i bestämmelser som skiljer sig från en medlemsstat till en annan, och dessa skillnader utgör ett hinder för utövandet av den fria rätten till företagsetablering.

För att avlägsna detta hinder bör det fastställas att en viss verksamhet inte är undantagen från tillämpning av bestämmelserna i första direktivet enbart därför att den enbart erbjuder serviceförmåner eller är en rörelse där rörelseidkaren enbart använder sig av egen personal eller utrustning för detta ändamål. Tillhandahållande av sådan räddningsservice som består i utfästelse om hjälp om en oförutsedd händelse skulle inträffa bör följaktligen täckas av bestämmelserna i ovannämnda direktiv, varvid arten av denna assistans skall beaktas.

De målsättningar som gäller för att av tillsynsskäl låta bestämmelserna i första direktivet även gälla räddningsservice, fastän direktivet inte innehåller någon definition av detta slags verksamhet, bör inte påverka de skatteregler som gäller för sådan verksamhet.

Första direktivets bestämmelser bör emellertid inte komma att gälla person eller företag, som inte är ett försäkringsföretag, enbart av det skälet att ifrågavarande person eller företag tillhandahåller viss form av assistans i samband med vanligen förekommande olyckor eller maskinhaverier med landsvägsfordon inom den medlemsstat där det företag som tillhandahåller sådan service är beläget.

Beslut bör fattas om vissa lättnader i villkoret att olyckan eller maskinhaveriet skall ha inträffat i den medlemsstat där det företag som tillhandahåller räddningstjänsterna är beläget, detta för att ta hänsyn antingen till befintliga ömsesidiga avtal eller speciella omständigheter som hänför sig till berörda företags struktur eller geografiska läge eller till den mycket begränsade ekonomiska betydelsen av den här åsyftade verksamheten.

Ett företag i en medlemsstat vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla tjänsterna för offentliga myndigheters räkning bör undantas från första direktivets tillämpning.

Företag som tillhandahåller räddningsservice skall förfoga över erforderliga medel för att kunna tillhandahålla de erbjudna serviceförmånerna tillräckligt snabbt. Särskilda bestämmelser bör införas när det gäller beräkningen av den solvensmarginal och den minsta storleken på den garantifond som ett sådant företag måste ha.

Vissa övergångsbestämmelser fordras för att företag som enbart tillhandahåller räddningsservice skall kunna anpassa sig till bestämmelserna i första direktivet.

På grund av särskilda strukturella och geografiska svårigheter måste en övergångsperiod medges för automobilklubbarna i medlemsstaterna så att de kan anpassa sig efter bestämmelserna i första direktivet när det gäller hemtransport av fordonet, eventuellt tillsammans med förare och passagerare.

Bestämmelserna i första direktivet måste aktualiseras när det gäller försäkringsföretagens juridiska status. Vidare bör de regler som gäller agenturer eller filialer etablerade inom gemenskapen, som tillhör företag vars huvudkontor är belägna utanför gemenskapen, ändras så att de uppfyller villkoren i direktiv 79/267/EEG (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i första direktivet skall ersättas med följande:"Artikel 1

1. Detta direktiv avser startande och drift av verksamhet som egenföretagare med direkt försäkring, inklusive tillhandahållande av räddningsservice enligt punkt 2, som bedrivs av företag etablerade inom en viss medlemsstat eller företag som vill etablera sig där.

2. Verksamhet med räddningsservice skall avse assistans för personer som råkar i svårigheter under resa, när de befinner sig utanför hemorten eller på annan plats än sin fasta bostad. Verksamheten skall bestå i att mot förskottsbetald premie tillhandahålla försäkringstagaren omedelbar hjälp i enlighet med ett avtal som täcker de svårigheter som försäkringstagaren utsätts för på grund av en oförutsedd händelse i de olika fall och under de olika omständigheter som anges i avtalet.

Hjälpen kan bestå av kontanta medel eller serviceförmåner. De senare kan också tillhandahållas med hjälp av försäkringsgivarens egen personal och utrustning.

Räddningsservice täcker inte fordonsservice, underhåll, uppföljningstjänster eller enbart angivande att assistans tillhandahålles i egenskap av mellanhand eller tillhandahållande av assistans i sådan egenskap.

3. Uppdelningen av verksamhet enligt denna artikel i klasser redovisas i bilagan."

Artikel 2

Artikel 2 i första direktivet skall kompletteras med följande:"3. Räddningsservice där ansvaret är begränsat till följande tjänster i händelse av vanligen förekommande olyckor eller maskinhaverier med vägfordon inom den medlemsstat där försäkringsgivaren är verksam:- Maskinskadeservice på platsen, som i de flesta fall utförs av försäkringsgivaren med hjälp av egen personal och utrustning

- bortforsling av fordon till närmaste eller lämpligaste ställe där reparation kan utföras och eventuell samtidig transport, normalt med samma färdmedel, av förare och passagerare till närmaste plats från vilken de kan fortsätta sin resa på annat sätt,

- transport av fordonet, om bestämmelser beträffande sådan transport utfärdats av den medlemsstat där försäkringsgivaren är verksam, eventuellt tillsammans med förare och passagerare, till deras hem eller till platsen för deras avresa eller till det ursprungliga resmålet inom samma medlemsstat, såvida inte sådana tjänster utförs av ett företag för vilket bestämmelserna i detta direktiv gäller.

I de fall som avses i de första två strecksatserna skall villkoret att olyckan eller maskinhaveriet måste ha inträffat inom den medlemsstat där försäkringsgivaren är verksam

a) inte gälla i fall där försäkringsgivaren är en organisation i vilken förmånstagaren är medlem, och där maskinskadeservice eller borttransport av fordonet tillhandahålls av en liknande organisation i respektive land inom ramen för ett ömsesidigt avtal, mot företeende enbart av ett medlemskort och utan att någon tilläggspremie betalas,

b) inte hindra tillhandahållande av sådan assistans på Irland och i Förenade Kungariket av en och samma organisation verksam i båda dessa länder.

Under de omständigheter som nämnts i tredje strecksatsens och när olyckan eller maskinhaveriet inträffat på Irland eller, när det gäller Förenade Kungariket, på Nordirland, får fordonet, eventuellt tillsammans med förare och passagerare, transporteras till dessa personers hem, plats för avresan eller ursprungliga resmål inom ettdera av dessa territorier.

Direktivet gäller dessutom inte räddningstjänster som utförs i händelse av en olycka eller ett maskinhaveri med ett vägfordon, som inträffat utanför Luxemburg, och där tjänsterna består i att transportera fordonet, eventuellt tillsammans med förare och passagerare, till deras hem, och där dessa tjänster utförs av automobilklubben i Luxemburg.

Företag för vilka detta direktiv gäller får bedriva sådan verksamhet som nämnts i denna punkt, endast om de beviljats auktorisation för klass 18 i punkt A i bilagan, utan att detta inverkar på giltigheten av punkt C i samma bilaga. I sådant fall skall detta direktiv gälla för sådan verksamhet."

Artikel 3

Artikel 3.1 i första direktivet skall kompletteras med följande:

"Detta direktivs bestämmelser gäller inte företag som uppfyller följande villkor:- företaget bedriver inte någon verksamhet som är underkastad bestämmelserna i detta direktiv annat än sådan som anges i klass 18 i punkt A i bilagan,

- verksamheten bedrivs endast lokalt och består endast av tillhandahållande av förmåner och

- den totala årliga intäkten av räddningstjänster till personer som råkat i svårigheter överstiger inte 200 000 ecu."

Artikel 4

Artikel 4 i första direktivet skall kompletteras med följande punkt:"f) I Danmark

Falcks Redningskorps A/S, Köpenhamn."

Artikel 5

I den näst sista strecksatsen i artikel 8.1. a i första direktivet skall "cooperatieve vereniging" strykas.

Artikel 6

Artikel 8.3 och 10.3 i första direktivet skall kompletteras med följande:"Inte heller hindrar de medlemsstaterna från att göra kontroller hos företag som ansöker om eller beviljats auktorisation för klass 18 i punkt A i bilagan, av deras direkta eller indirekta resurser i form av personal och utrustning, inklusive kompetensen hos deras medicinska personal och kvaliteten av den utrustning som företaget har för att uppfylla sina åtaganden inom denna försäkringsklass."

Artikel 7

I artikel 9, första stycket, och 11.1 i första direktivet skall punkt e ersättas med följande:"e) de beräknade kostnaderna för uppbyggnaden av de administrativa tjänsterna och organisationen för ackvisition av försäkringar samt de för ändamålet avsatta ekonomiska resurserna, och, där de risker som skall täckas finns angivna i nr 18 i punkt A i bilagan, de resurser företaget förfogar över för tillhandahållande av de avtalade räddningstjänsterna."

Artikel 8

Artikel 13 i första direktivet skall ersättas med följande:"Artikel 13

Medlemsstaterna skall samarbeta intimt med varandra vid tillsyn av de auktoriserade företagens finansiella ställning. Skulle ifrågavarande företag auktoriseras att tillhandahålla sådan risktäckning som anges i nr 18 i punkt A i bilagan, skall medlemsstaterna också samarbeta vid tillsynen av dessa företags resurser att utföra de räddningstjänster de åtagit sig, när de berörda medlemsstaternas lagar påbjuder tillsyn av dessa resurser."

Artikel 9

Artikel 16.3 i första direktivet skall kompletteras med följande:"I de riskfall som anges i nr 18 i punkt A i bilagan skall summan av de utbetalade skadeersättningar som läggs till grund vid beräkningen av det andra resultatet (baserat på skador) utgöras av de kostnader som företaget haft för avtalade och tillhandahållna räddningstjänster. Dessa kostnader skall beräknas i enlighet med de bestämmelser som gäller i den medlemsstat där företagets huvudkontor är beläget."

Artikel 10

I artikel 17.2 a i första direktivet skall den andra strecksatsen ersättas med följande:"- 300.000 ecu i fall där samtliga eller vissa av de risker täcks som ingår i någon av de försäkringsklasser som anges i punkt A i bilagan under nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 och 18."

Artikel 11

Artikel 19 i första direktivet skall ersättas med följande:"Artikel 19

1. Varje medlemsstat skall ålägga varje försäkringrörelse vars huvudkontor är beläget inom dess territorium att årligen förete ett bokslut över sin totala verksamhet vilket återspeglar dess ekonomiska ställning och solvens och, när det gäller risker enligt nr 18 i punkt A i bilagan, övriga resurser för uppfyllande av rörelsens åtaganden, om medlemsstatens lag påbjuder tillsyn av sådana resurser.

2. Medlemsstaterna skall ålägga de företag som bedriver verksamhet inom deras territorium att periodiskt inge redovisningar, tillsammans med statistisk dokumentation, som erfordras för utövande av tillsyn, och, när det gäller risktäckning enligt nr 18 i punkt A i bilagan, övriga resurser för uppfyllande av rörelsens åtaganden, om medlemsstatens lag påbjuder tillsyn av sådana resurser. De behöriga tillsynsmyndigheterna skall internt utväxla sådan information och dokumentation som fordras för denna tillsyn."

Artikel 12

Artikel 26 i första direktivet skall ersättas med följande:"Artikel 26

1. Företag som ansökt om eller beviljats auktorisation i mer än en medlemsstat kan ansöka om följande förmåner som endast får beviljas tillsammans:a) att den solvensmarginal som anges i artikel 25 beräknas i relation till hela den samlade verksamhet som företaget bedriver inom gemenskapen, i vilket fall avseende skall vid beräkningen fästas endast vid den verksamhet som bedrivs av företagets samtliga inom gemenskapen etablerade agenturer eller filialer

b) att sådan deposition som fordras enligt artikel 23.2 e endast behöver göras i en av dessa medlemsstater

c) att de tillgångar som utgör garantifonden skall lokaliseras i någon av de medlemsstater där företaget bedriver sin verksamhet.

2. Ansökan om tillgång till de förmåner som anges i 1 skall göras till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. I ansökan skall anges den myndighet i medlemsstaten som i framtiden skall utöva tillsyn av solvensen för den totala verksamhet som utövas av de agenturer eller filialer som företaget etablerat inom gemenskapen. Skäl måste anges för valet av myndighet och fastställd deposition skall göras inom den medlemsstat det gäller.

3. Medgivande från samtliga medlemsstater som mottagit ansökan enligt ovan fordras för beviljande av de förmåner som anges i 1 ovan. Dessa förmåner skall börja gälla från och med den dag då den av företaget valda tillsynsmyndigheten meddelar de övriga tillsynsmyndigheterna att den kommer att kontrollera solvensen för den totala verksamhet som bedrivs av företagets agenturer eller filialer inom gemenskapen.

Den valda tillsynsmyndigheten skall från de övriga medlemsstaterna inhämta erforderliga upplysningar om den totala solvensen för de agenturer och filialer företaget etablerat inom deras territorier.

4. De enligt denna artikel medgivna förmånerna kan samtidigt återkallas av samtliga berörda medlemsstater på initiativ av en eller flera av dessa."

Artikel 13

Andra stycket i artikel 27 i första direktivet skall ersättas med följande:"Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 20, då ett företag befunnits berättigat till förmånerna enligt artikel 26.1, skall den myndighet som svarar för verifieringen av solvensen för de agenturer eller filialer företaget etablerat inom gemenskapen, likställas med tillsynsmyndigheten i den stat där ett EG-företag har sitt huvudkontor."

Artikel 14

I punkt A i bilagan till första direktivet skall följande tillägg göras före sista meningen:"18. Räddningsservice

Räddningstjänster som tillhandahålls personer som råkat i svårigheter under resa, vid vistelse utanför hemorten eller på annan plats än sin fasta bostad".

Artikel 15

Varje medlemsstat får inom sitt territorium tillhandahålla räddningstjänster till personer som råkat i svårigheter under andra omständigheter än de som nämns i artikel 1 med vidtagande av de åtgärder som fastställts i första direktivet. Om en medlemsstat utnyttjar denna möjlighet, skall den i syfte att vidta sådana åtgärder, behandla sådan verksamhet som om den ingick i klass 18 i punkt A i bilagan till första direktivet, utan att detta påverkar giltigheten av punkt C i bilagan.

Vad som sägs i föregående stycke skall inte på något sätt påverka möjligheterna till sådan klassificering som anges i bilagan till första direktivet när det gäller åtgärder som uppenbart ingår i andra riskgrupper.

Auktorisation får inte vägras en agentur eller en filial enbart med motiveringen att den verksamhet för vilken bestämmelserna i denna artikel gäller, har annan klassificering i den medlemsstat där företagets huvudkontor är beläget.

Övergångsbestämmelser

Artikel 16

1. Medlemsstaterna får bevilja företag, som vid tiden för utfärdandet av detta direktiv endast tillhandahåller räddningsservice inom deras respektive territorier, en tid av fem år från nämnda tidpunkt att uppfylla de krav som anges i artikel 16 respektive 17 i första direktivet.

2. Medlemsstaterna får bevilja alla företag som avses i 1 ovan och som vid utgången av femårsperioden ännu inte helt uppnått föreskriven solvensmarginal, en ytterligare tid av högst två år för detta, förutsatt att de berörda företagen i enlighet med artikel 20 i första direktivet underställt tillsynsmyndigheten för godkännande sådana åtgärder som de avser att vidta för att uppfylla solvensvillkoret.

3. Varje företag enligt 1 ovan som vill utöka sin verksamhet inom ramen för vad som avses i artikel 8.2 eller artikel 10 i första direktivet, kan göra detta endast på villkor att det omedelbart uppfyller bestämmelserna i nämnda direktiv.

4. Varje företag som avses i 1 ovan, som när det gäller organisationsform skiljer sig från vad som anges i artikel 8 i första direktivet, får fortsätta sin verksamhet, under en tid av tre år från utfärdandet av detta direktiv, med samma organisationsform som gällde på utfärdandedagen.

5. Denna artikel skall också tillämpas på alla företag bildade efter utfärdandet av detta direktiv, vilka fortsätter en övertagen verksamhet som redan bedrevs på utfärdandedagen av en legaliserad företagsenhet.

Artikel 17

Medlemsstaterna får bevilja agenturer och filialer som avses i avdelning III i första direktivet, som tillhandahåller enbart räddningstjänster inom ifrågavarande medlemsstater, en längsta tid av fem år med början på dagen för utfärdandet av detta direktiv, att uppfylla kraven i artikel 25 i första direktivet, förutsatt att dessa agenturer eller filialer inte utökar sin verksamhet i den mening som avses i artikel 10.2 i första direktivet.

Artikel 18

Under en period av åtta år från dagen för utfärdande av detta direktiv skall villkoret att olycka eller maskinhaveri måste ha inträffat inom den medlemsstat där det försäkrande företaget är beläget, inte gälla för de verksamhetsgrenar som avses i tredje stycket till första strecksatsen i artikel 2.3 i första direktivet, när sådana räddningstjänster tillhandahålls av ELPA (Automobile and Touring Club of Greece).

Slutbestämmelser

Artikel 19

1. Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 1987 ändra sina nationella bestämmelser så att de överensstämmer med detta direktiv. De skall utan dröjsmål informera kommissionen om detta. De därmed ändrade bestämmelserna skall börja gälla senast den 1 januari 1988 i enlighet med artikel 16, 17 och 18 i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i lagar och andra författningar som de antar inom det område som täcks av detta direktiv.

Artikel 20

Inom sex år efter anmälan av detta direktiv skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om de svårigheter som har uppkommit vid tillämpningen av detta direktiv, särskilt artikel 15. Vid behov skall kommissionen föreslå åtgärder för att komma till rätta med dem.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 1984.

På rådets vägnar

A. DUKES

Ordförande

(1) EGT nr C 51, 10. 3. 1981, s. 5 ochEGT nr C 30, 4. 2. 1983, s. 6.

(2) EGT nr C 149, 14.6.1982, s. 129.

(3) EGT nr L 343, 31.12.1981, s. 9.

(4) EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 3.

(5) EGT nr L 189, 13.7.1976, s. 13.

(6) EGT nr L 63, 13.3.1979, s. 1.