Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0345.pdf

31985L0345

Rådets direktiv 85/345/EEG av den 8 juli 1985 om ändring av direktiv 77/780/EEG om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 16/07/1985 s. 0019 - 0020

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0003

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0003

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0098

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0098RÅDETS DIREKTIV av den 8 juli 1985 om ändring av direktiv 77/780/EEG om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (85/345/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:Artikel 3.3 b första stycket i direktiv 77/780/EEG (3) föreskriver att när det vid tiden för anmälan av direktivet föreskrivs i en medlemsstats lagar eller andra författningar att marknadens ekonomiska behov skall utgöra en förutsättning för auktorisation att inrätta nya kreditinstitut och öppnande av filialer till kreditinstitut med huvudkontor på en sådan medlemsstats territorium eller en annan medlemsstats territorium kan staten i fråga fortsätta att tillämpa kriteriet i sju år efter anmälan.

Eftersom 1979 års anslutningsakt inte innehåller någon bestämmelse avseende det ekonomiska behovet inom bankväsendet gäller de olika anmälningsfristerna i direktiv 77/780/EEG också för Grekland.

Enligt artikel 143 i 1979 års anslutningsakt och artikel 3.3 b andra stycket i direktiv 77/780/EEG skulle Grekland senast den 30 juni 1981 meddela kommissionen om att man avser att behålla kriteriet ekonomiskt behov.

Den 30 juni 1981 hade kommissionen inte mottagit något sådant meddelande.

I november 1981 uttryckte den grekiska regeringen sin avsikt att behålla kriteriet ekonomiskt behov vid inrättandet av nya kreditinstitut och för öppnande av filialer till kreditinstitut med huvudkontor antingen i Grekland eller i en annan medlemsstat.

Med hänsyn till de strukturella problem som det grekiska bankväsendet står inför är det berättigat att behålla kriteriet ekonomiskt behov. Som en följd av detta är det nödvändigt att ändra direktiv 77/780/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycken skall läggas till i artikel 3.3.b i direktiv 77/780/EEG:"Grekland kan fortsätta att tillämpa kriteriet ekonomiskt behov. På begäran av Grekland skall kommissionen, om det är lämpligt, senast den 15 juni 1989 överlämna förslag till rådet som tillåter Grekland att fortsätta att tillämpa kriteriet ekonomiskt behov till och med den 15 december 1992.

Rådet skall fatta beslut inom sex månader räknat från överlämnandet av dessa förslag."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv räknat från dagen för anmälan (4). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 1985.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

(1) EGT nr C 153, 13.6.1984, s. 4.

(2) EGT nr C 12, 14.1.1985, s. 125.

(3) EGT nr L 322, 17.12.1977, s. 30.

(4) Detta direktiv har anmälts till medlemsstaterna den 15 juli 1985.