Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0611.pdf

31985L0611

Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 31/12/1985 s. 0003 - 0018

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0116

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0038

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0116

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0038RÅDETS DIREKTIV av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (85/611/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:Medlemsstaternas författningsregler beträffande företag för kollektiva investeringar varierar avsevärt, särskilt i fråga om de skyldigheter och den övervakning som gäller för sådana företag. Dessa olikheter inverkar negativt på villkoren för konkurrens mellan företagen och ger inte likvärdigt skydd för andelsägarna.

Nationella författningar avseende företag för kollektiva investeringar bör samordnas i syfte att inom gemenskapen utjämna villkoren för konkurrens mellan dessa företag och samtidigt tillförsäkra andelsägarna ett effektivare och enhetligare skydd. Sådan samordning kommer att underlätta för ett företag för kollektiva investeringar hemmahörande i en medlemsstat att utbjuda sina andelar i andra medlemsstater.

Förverkligandet av dessa målsättningar kommer att göra det lättare att ta bort de hinder som finns mot fri omsättning inom gemenskapen av andelar i företag för kollektiva investeringar och en sådan samordning kommer att bidra till att skapa en europeisk kapitalmarknad.

Med hänsyn till dessa målsättningar bör gemensamma grundregler införas om auktorisation, tillsyn, organisation och verksamheter för medlemsstaternas företag för kollektiva investeringar hemmahörande i medlemsstaterna och för den information de skall offentliggöra.

Sådana gemensamma regler ger en tillräcklig garanti för att medlemsstaternas företag för kollektiva investeringar, med iakttagande av vad som skall gälla beträffande kapitalrörelser, skall kunna utbjuda sina andelar i andra medlemsstater utan att dessa skall ha möjlighet att för företagen eller deras andelar tillämpa några andra bestämmelser än sådana som faller utanför direktivets tillämpningsområde. Ett företag för kollektiva investeringar som utbjuder sina andelar i en annan medlemsstat än där företaget hör hemma, skall dock vidta alla åtgärder som krävs för att andelsägarna där skall kunna utöva sina finansiella rättigheter utan svårighet och få tillgång till nödvändig information.

Samordningen av medlemsstaternas lagstiftning skall till en början begränsas till att avse företag för kollektiva investeringar av icke sluten typ som utbjuder sina andelar till allmänheten inom gemenskapen och som har som enda syfte att investera i överlåtbara värdepapper (dvs. väsentligen överlåtbara värdepapper som är officiellt noterade vid fondbörser eller liknande reglerade marknadsplatser). Regleringen av företag för kollektiva investeringar som inte omfattas av direktivet erbjuder en mängd problem som måste lösas med hjälp av andra bestämmelser, och sådana företag kommer följaktligen att bli föremål för samordning i ett senare skede. I avvaktan på sådan samordning får varje enskild medlemsstat bl.a. från direktivets tillämpningsområde undanta kategorier av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som har speciell placerings- och upplåningsinriktning och uppställa särskilda regler för dessa företags verksamhet inom den medlemsstaten.

Den fria marknadsföringen av andelar som utgivits av fondföretag som fått tillstånd att placera upp till 100% av sina tillgångar i överlåtbara värdepapper från samma emittent (stat, lokal myndighet, etc.) får varken direkt eller indirekt åstadkomma störningar i kapitalmarknadens funktion eller medlemsstaternas finansiering eller skapa ekonomiska situationer av det slag som artikel 68.3 i fördraget avser att förhindra.

Hänsyn bör tas till de särskilda omständigheter som råder beträffande de finansiella marknaderna i Grekland och Portugal genom att dessa länder medges en förlängd frist för att genomföra detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

Allmänna bestämmelser och räckvidd

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall tillämpa detta direktiv på företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (här nedan kallade "fondföretag") hemmahörande inom staternas territorier.

2. Vid tillämpning av detta direktiv skall, om inte annat följer av artikel 2, med fondföretag avses företag

- som har till enda syfte att företa kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper med kapital från allmänheten och som tillämpar principen om riskspridning,

och

- vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar. En åtgärd som ett fondföretag vidtar för att säkra att börsvärdet av dess andelar inte i någon väsentlig mån avviker från andelarnas nettovärde skall jämställas med återköp eller inlösen.

3. Sådana företag kan bildas med stöd av lag, antingen på kontraktsrättslig grund (som värdepappersfonder förvaltade av förvaltningsföretag) eller enligt trustlagstiftning (som "unit trusts") eller på bolagsrättslig grund (som investeringsbolag).

Vid tillämpningen av detta direktiv skall med värdepappersfonder avses även "unit trusts".

4. Detta direktiv skall emellertid inte tillämpas på investeringsbolag vars tillgångar via dotterbolag är placerade huvudsakligen i annat än överlåtbara värdepapper.

5. Medlemsstaterna skall förbjuda fondföretag för vilka detta direktiv gäller att ombilda sig till sådant företag för kollektiva investeringar som inte omfattas av direktivets bestämmelser.

6. Med förbehåll för bestämmelserna om kapitalrörelser och bestämmelserna i artiklarna 44, 45 och 52.2 får en medlemsstat, i de avseenden som regleras i detta direktiv, inte tillämpa andra bestämmelser för fondföretag hemmahörande i en annan medlemsstat, eller för andelar som utgivits av sådana företag, i de fall de utbjuder sina andelar inom medlemsstatens territorium.

7. Bestämmelserna i punkt 6 hindrar inte en medlemsstat att på fondföretag hemmahörande i den egna staten ställa krav som är strängare eller som går utöver vad som föreskrivs i artikel 4 och följande artiklar, förutsatt att kraven är generellt tillämpbara och inte står i strid med bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 2

1. Följande företag skall inte anses som fondföretag i direktivets mening:- Fondföretag av sluten typ.

- Fondföretag som anskaffar kapital utan att marknadsföra sina andelar till allmänheten inom gemenskapen eller någon del av den.

- Fondföretag vars andelar enligt fondbestämmelserna eller bolagsordningen får säljas endast till allmänheten i icke-medlemsländer.

- Kategorier av fondföretag enligt vad som föreskrivs av medlemsstater där företagen hör hemma och för vilka bestämmelserna i avsnitt V och artikel 36 inte är ändamålsenliga med hänsyn till den placerings- och upplåningsinriktning som företagen har.

2. Senast fem år efter genomförandet av detta direktiv skall kommissionen överlämna en rapport till rådet över tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1, särskilt dess fjärde strecksats. Om så erfordras skall kommissionen föreslå lämpliga åtgärder för att utöka bestämmelsernas tillämpningsområde.

Artikel 3

Vid tillämpningen av detta direktiv skall ett fondföretag anses hemmahörande i den medlemsstat där investeringsbolaget eller förvaltningsbolaget har sitt stadgeenliga säte; medlemsstaterna skall föreskriva att företagets huvudkontor skall vara beläget i samma medlemsstat som dess stadgeenliga säte.

AVSNITT II

Auktorisation av fondföretag

Artikel 4

1. Inget fondföretag får bedriva verksamhet utan auktorisation av behöriga myndigheter i den medlemsstat där företaget hör hemma (i fortsättningen kallade "behöriga myndigheter").

Auktorisationen skall gälla i samtliga medlemsstater.

2. En värdepappersfond får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna godkänt förvaltningsbolaget, fondbestämmelserna och valet av förvaringsinstitut. Ett investeringsbolag får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna godkänt både dess bolagsordning och valet av förvaringsinstitut.

3. De behöriga myndigheterna får inte auktorisera ett fondföretag, om de som ingår i den verkställande ledningen för förvaltningsbolaget, investeringsbolaget eller förvaringsinstitutet inte har erforderlig vandel eller om de saknar tillräcklig erfarenhet för att kunna utföra sina uppgifter. För detta ändamål skall de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättas om namnen på personer i sådan ledande ställning samt namnen på var och en som efterträder dem.

Med den verkställande ledningen avses de personer som, i enlighet med lag eller annan författning eller bolagsordning, företräder förvaltningsbolaget, investeringsbolaget eller förvaringsinstitutet eller som faktiskt bestämmer verksamhetsinriktningen för sådana företag.

4. Utan de behöriga myndigheternas godkännande får varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet bytas ut, eller fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning ändras.

AVSNITT III

Bestämmelser om värdepappersfonders organisation

Artikel 5

Ett förvaltningsbolag skall ha finansiella resurser som är tillräckliga för att bolaget skall kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt och uppfylla sina förpliktelser.

Artikel 6

Ett förvaltningsbolag får inte ägna sig åt annan verksamhet än förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag.

Artikel 7

1. Tillgångarna i en värdepappersfond skall förvaras hos ett förvaringsinstitut.

2. Ett förvaringsinstituts ansvarighet enligt artikel 9 skall gälla oberoende av om institutet anförtrott förvaringen av samtliga eller vissa tillgångar till någon annan.

3. Ett förvaringsinstitut skall vidare

a) tillse att försäljning, utgivning, återköp, inlösen och makulering av andelar som sker på uppdrag av en värdepappersfond eller ett förvaltningsbolag genomförs i enlighet med lag eller annan författning och med fondbestämmelserna,

b) tillse att andelarnas värde beräknas i enlighet med lag eller annan författning och med fondbestämmelserna,

c) verkställa förvaltningsbolagets instruktioner såvida inte dessa strider mot lag eller annan författning eller mot fondbestämmelserna,

d) tillse att ersättningar för transaktioner som berör en värdepappersfonds tillgångar inbetalas till institutet inom sedvanlig tid,

e) tillse att en värdepappersfonds intäkter används i enlighet med lag eller annan författning och med fondbestämmelserna.

Artikel 8

1. Ett förvaringsinstitut skall antingen ha sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat som förvaltningsbolaget eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

2. Ett förvaringsinstitut skall stå under offentlig tillsyn. Det skall också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

3. Medlemsstaterna skall bestämma vilka av de kategorier av institut som avses i punkt 2 som skall kunna utses till förvaringsinstitut.

Artikel 9

Ett förvaringsinstitut skall i enlighet med den nationella lagstiftningen i den stat där förvaltningsbolaget har sitt stadgeenliga säte vara ansvarigt mot förvaltningsbolaget och andelsägarna för förluster som drabbar dem som följd av att institutet allvarligt försummat sina förpliktelser eller fullgjort dem på ett oriktigt sätt. Detta ansvar kan av andelsägarna åberopas antingen direkt eller indirekt genom förvaltningsbolaget, beroende på hur rättsförhållandet mellan förvaringsinstitutet, förvaltningsbolaget och andelsägarna är utformat.

Artikel 10

1. Ett företag får inte samtidigt vara förvaltningsbolag och förvaringsinstitut.

2. Förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet skall utföra sina respektive uppgifter självständigt och uteslutande i andelsägarnas intresse.

Artikel 11

Villkoren för utbyte av förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet skall, liksom regler till skydd för andelsägare vid sådana utbyten, föreskrivas i lag eller annan författning eller anges i fondbestämmelserna.

AVSNITT IV

Bestämmelser om investeringsbolags organisation och och om deras förvaringsinstitut

Artikel 12

Medlemsstaterna skall bestämma vilken rättslig form ett investeringsbolag skall ha. Ett investeringsbolag skall ha ett så stort inbetalt kapital att det kan bedriva verksamheten effektivt och uppfylla sina förpliktelser.

Artikel 13

Ett investeringsbolag får inte bedriva andra verksamheter än de som anges i artikel 1.2.

Artikel 14

1. Ett investeringsbolags tillgångar skall förvaras hos ett förvaringsinstitut.

2. Ett förvaringsinstituts ansvarighet enligt artikel 16 skall gälla oberoende av om institutet anförtrott förvaringen av samtliga eller vissa tillgångar till någon annan.

3. Ett förvaringsinstitut skall vidare

a) tillse att försäljning, utgivning, återköp, inlösen och makulering av andelar, som sker av eller på uppdrag av ett investeringsbolag, genomförs i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen,

b) tillse att ersättningar för transaktioner som berör ett bolags tillgångar inbetalas till institutet inom sedvanlig tid,

c) tillse att ett bolags intäkter används i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen.

4. En medlemsstat får besluta att investeringsbolag som hör hemma i den staten och som utbjuder sina andelar uteslutande på en eller flera fondbörser där andelarna är officiellt noterade, inte skall vara skyldiga att anlita förvaringsinstitut som avses i detta direktiv.

Artiklarna 34, 37 och 38 skall inte gälla sådana bolag som nu sagts. Bestämmelserna om värdering av sådana bolags tillgångar måste emellertid vara angivna i lag eller annan författning eller i bolagsordningen.

5. En medlemsstat får bestämma att investeringsbolag som hör hemma i den staten och som utbjuder minst 80% av sina andelar på en eller flera fondbörser, vilka finns angivna i deras bolagsordningar, inte skall vara skyldiga att ha förvaringsinstitut som avses i detta direktiv, förutsatt att deras andelar noteras officiellt på fondbörserna i de medlemsstater där andelarna utbjuds, och att varje transaktion som ett sådant investeringsbolag kan komma att göra utanför fondbörserna sker uteslutande till börskurs. I ett investeringsbolags bolagsordning skall anges en fondbörs i varje land där andelar utbjuds och vars kursnotering skall vara bestämmande för de priser som skall gälla vid transaktioner som bolaget genomför utanför fondbörser i det landet.

En medlemsstat får utnyttja den möjlighet som ges i föregående stycke endast om den finner att andelsägarna har ett skydd som är likvärdigt med det som tillkommer andelsägare i fondföretag med förvaringsinstitut som avses i detta direktiv.

Sådana bolag och de bolag som avses i punkt 4 skall särskilt

a) i sina bolagsordningar ha uppgift om grunderna för beräkning av andelarnas nettovärde, om beräkningsgrunderna inte finns angivna i lag eller annan författning,

b) agera (intervenera) på marknaden för att hindra att marknadsvärdet för andelarna avviker mer än 5% från nettovärdet,

c) fastställa andelarnas nettovärde, lämna uppgift om nettovärdet till de behöriga myndigheterna minst två gånger per vecka och offentliggöra uppgifter om nettovärdet två gånger per månad.

Minst två gånger per månad skall en oberoende revisor kontrollera att andelarnas värde beräknas i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen. Vid sådana tillfällen skall revisorn kontrollera att bolagets tillgångar är placerade i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen.

6. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de investeringsbolag för vilka säregler, medgivna enligt punkterna 4 och 5, tillämpas.

Kommissionen skall senast inom fem år från det att detta direktiv genomförts underrätta kontaktkommittén om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 4 och 5. När kontaktkommitténs yttrande erhållits skall kommissionen, om det behövs, föreslå lämpliga åtgärder.

Artikel 15

1. Ett förvaringsinstitut skall antingen ha sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat som investeringsbolaget eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

2. Ett förvaringsinstitut skall stå under offentlig tillsyn. Det skall också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

3. Medlemsstaterna skall bestämma vilka av de kategorier av institut som avses i punkt 2 som skall kunna utses till förvaringsinstitut.

Artikel 16

Ett förvaringsinstitut skall i enlighet med den nationella lagstiftningen i den stat där investeringsbolaget har sitt stadgeenliga säte vara ansvarigt mot investeringsbolaget och andelsägarna för förluster som drabbar dem som följd av att institutet allvarligt försummat sina förpliktelser eller fullgjort dem på ett oriktigt sätt.

Artikel 17

1. Ett företag får inte samtidigt vara investeringsbolag och förvaringsinstitut.

2. Ett förvaringsinstitut skall vid utförande av sina uppgifter handla uteslutande i andelsägarnas intresse.

Artikel 18

Villkoren för utbyte av förvaringsinstitut skall, liksom regler till skydd för andelsägarna vid sådana utbyten, föreskrivas i lag eller annan författning eller anges i investeringsbolagets bolagsordning.

AVSNITT V

Placeringsbestämmelser för fondföretag

Artikel 19

1. En värdepappersfonds eller ett investeringsbolags tillgångar får placeras endast i

a) överlåtbara värdepapper som är officiellt noterade på en fondbörs i en medlemsstat, och/eller

b) överlåtbara värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad marknad i en medlemsstat och vilken marknadsplats fungerar fortlöpande och är erkänd och öppen för allmänheten, och/eller

c) överlåtbara värdepapper som är officiellt noterade på en fondbörs i en icke-medlemsstat eller som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats i en icke-medlemsstat och vilken marknadsplats fungerar fortlöpande och är erkänd och öppen för allmänheten, förutsatt att valet av fondbörs eller annan marknadsplats godkänts av de behöriga myndigheterna eller är reglerat i lag eller annan författning eller i fondbestämmelserna eller i investeringsbolagets bolagsordning, och/eller

d) överlåtbara värdepapper som nyligen emitterats, förutsatt att

- emissionsvillkoren omfattar en förbindelse att ansökan skall göras om officiell notering på en fondbörs eller någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande och är erkänd och öppen för allmänheten, förutsatt att valet av fondbörs eller annan marknadsplats godkänts av de behöriga myndigheterna eller är reglerat i lag eller annan författning eller i fondbestämmelserna eller i investeringsbolagets bolagsordning,

- garantier föreligger för att sådan notering sker inom ett år från emissionstillfället.

2. Dock gäller att

a) ett fondföretag får placera högst 10% av sina fondtillgångar i andra överlåtbara värdepapper än de som avses i punkt 1,

b) en medlemsstat får föreskriva att ett fondföretag får placera högst 10% av sina tillgångar i fordringsbevis som med hänsyn till sin natur kan jämställas med överlåtbara värdepapper och för vilka bland annat gäller att de är överlåtbara och likvida och vars värde kan nöjaktigt bestämmas när som helst eller i vart fall så ofta som sägs i artikel 34,

c) ett investeringsbolag får förvärva lös och fast egendom som det behöver för sin verksamhet,

d) ett fondföretag inte får förvärva ädla metaller eller värdepapper inlösbara i sådana metaller.

3. Summan av placeringar som nämns i punkt 2 a och b får aldrig motsvara mer än 10% av ett fondföretags tillgångar.

4. Värdepappersfonder och investeringsbolag får ha kompletterande likvida tillgångar.

Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall tillställa kommissionen

a) senast på den dag detta direktiv genomförs förteckningar över skuldebrev som de med stöd av artikel 19.2 b avser att jämställa med överlåtbara värdepapper, varvid dessa skuldebrevs natur och skälen för beslutet skall anges,

b) närmare upplysningar om alla ändringar de avser att göra i förteckningar enligt a eller om andra instrument som de avser att jämställa med överlåtbara värdepapper, med angivande av skälen.

2. Kommissionen skall genast till övriga medlemsstater vidarebefordra denna information jämte de kommentarer som bedöms erforderliga. Sådana underrättelser kan göras till föremål för överväganden i kontaktkommittén i den ordning som föreskrivs i artikel 53.4.

Artikel 21

1. Medlemsstaterna får ge fondföretag tillstånd att använda sig av sådan teknik och sådana instrument som hänför sig till överlåtbara värdepapper under de villkor och inom de ramar staterna föreskriver, förutsatt att sådan teknik och sådana instrument används i syfte att åstadkomma en effektiv förvaltning av värdepappersportföljen.

2. Medlemsstaterna får också ge fondföretag tillstånd att vid förvaltningen av sina tillgångar och skulder utnyttja sådan teknik och sådana instrument som syftar till att ge skydd mot valutarisker.

Artikel 22

1. Ett fondföretag får placera högst 5% av fondtillgångarna i överlåtbara värdepapper med samme utgivare.

2. Medlemsstaterna får höja den gräns som anges i punkt 1 till högst 10%. I den mån fondföretaget placerar mer än 5% av fondtillgångarna i överlåtbara värdepapper med samme utgivare, får det sammanlagda innehavet av sådana placeringar inte överstiga 40% av fondtillgångarna.

3. Medlemsstaterna får höja den gräns som anges i punkt 1 till högst 35% om de överlåtbara värdepapperen är utgivna eller garanterade av en medlemsstat, av dess lokala myndigheter, av en icke-medlemsstat eller av offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar.

Artikel 23

1. Utan hinder av artikel 22, med förbehåll för artikel 68.3 i fördraget, får medlemsstaterna ge fondföretag tillstånd att med tillämpning av principen om riskspridning placera upp till 100% av fondtillgångarna i olika överlåtbara värdepapper utgivna eller garanterade av en medlemsstat, dess lokala myndigheter, en icke-medlemsstat eller offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar.

De behöriga myndigheterna får medge sådana undantag endast om de finner att andelsägarna i fondföretaget har ett skydd likvärdigt med det som tillkommer andelsägarna i fondföretag som iakttar de gränsvärden som anges i artikel 22.

Ett sådant fondföretag skall inneha värdepapper från minst sex olika emissioner, varvid dock skall gälla att värdepapper från en och samma emission inte får motsvara mer än 30% av de samlade fondtillgångarna.

2. Fondbestämmelserna eller bolagsordningarna för de fondföretag som avses i punkt 1 skall innehålla uttrycklig uppgift om de stater, lokala myndigheter och offentliga internationella organ som utger eller garanterar sådana värdepapper i vilka fondföretaget avser att placera mer än 35% av fondtillgångarna; sådana fondbestämmelser och bolagsordningar måste godkännas av behöriga myndigheter.

3. De fondföretag som avses i punkt 1 skall vidare i sina prospekt och reklambroschyrer på framträdande plats omnämna tillståndet och ange de stater, lokala myndigheter och/eller offentliga internationella organ i vars värdepapper de har för avsikt att placera eller har placerat mer än 35% av fondtillgångarna.

Artikel 24

1. Ett fondföretag får inte förvärva fondandelar i andra företag för kollektiva investeringar av den öppna typen, såvida dessa inte är företag för kollektiva investeringar i den betydelse som avses i första och andra strecksatserna i artikel 1.2.

2. Ett fondföretag får placera högst 5% av sina tillgångar i andelar i sådana företag för kollektiva investeringar.

3. Placeringar i andelar i en värdepappersfond som förvaltas av samma förvaltningsbolag eller av ett annat företag med vilket förvaltningsbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande får tillåtas endast om det rör sig om en fond som, i enlighet med sina fondbestämmelser, har specialiserat sig på placeringar inom ett visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor och förutsatt att sådana placeringar medges av de behöriga myndigheterna. Tillstånd skall ges endast om fonden har meddelat sin avsikt att utnyttja denna möjlighet och möjligheten uttryckligen angivits i dess fondbestämmelser.

Ett förvaltningsbolag får inte debitera några avgifter eller kostnader för transaktioner som hänför sig till en viss värdepappersfonds andelar i fall där några av en värdepappersfonds tillgångar är placerade i andelarna i en annan värdepappersfond som förvaltas av samma förvaltningsbolag eller av ett annat bolag med vilket förvaltningsbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande.

4. Punkt 3 skall även gälla i fall där ett investeringsbolag förvärvar fondandelar i ett annat investeringsbolag till vilket det är anknutet på det sätt som anges i punkt 3.

Punkt 3 skall även gälla i fall där ett investeringsbolag förvärvar andelar i en värdepappersfond till vilken bolaget är anknutet eller där en värdepappersfond förvärvar andelar i ett investeringsbolag till vilket fonden är anknuten.

Artikel 25

1. Ett investeringsbolag eller ett förvaltningsbolag får, såvitt gäller handhavandet av alla de värdepappersfonder som står under bolagets förvaltning och som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv, inte förvärva aktier med sådan rösträtt som skulle göra det möjligt för bolaget att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen hos en emittent.

I avvaktan på vidare samordning skall medlemsstaterna beakta gällande föreskrifter i andra medlemsstaters lagstiftning, som närmare uttrycker den i föregående stycke angivna principen.

2. Ett investeringsbolag eller en värdepappersfond får vidare inte förvärva mer än

- 10% av de aktier utan rösträtt som en enskild emittent givit ut,

- 10% av de skuldebrev som en enskild emittent givit ut,

- 10% av andelarna i ett sådant företag för kollektiva investeringar som avses i första och andra strecksatserna i artikel 1.2.

De gränsvärden som anges i andra och tredje strecksatserna behöver inte iakttas vid förvärvstillfället, om bruttomängden av skuldebreven eller nettomängden av de värdepapper som är under utgivning då inte kan uppskattas.

3. En medlemsstat behöver inte tillämpa bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beträffande följande:a) Överlåtbara värdepapper som är emitterade eller garanterade av en medlemsstat eller dess lokala myndigheter.

b) Överlåtbara värdepapper som är emitterade eller garanterade av en icke-medlemsstat.

c) Överlåtbara värdepapper som är emitterade av offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar.

d) Ett fondföretags innehav av aktier i ett bolag beläget i en icke-medlemsstat och vars tillgångar placeras huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med sitt stadgeenliga säte i den staten, då den statens lagstiftning inte gör det möjligt för fondföretaget att på något annat sätt placera sina fondtillgångar i värdepapper med utgivare i staten. Detta undantag gäller dock endast om bolaget från icke-medlemsstaten vid sina placeringar följer de gränsvärden som anges i artiklarna 22, 24 och 25.1 och 25.2. Om gränsvärdena i artikel 22 och 24 har överskridits skall artikel 26 gälla i tillämpliga delar.

e) Ett investeringsbolags aktieinnehav i dotterbolag vars verksamhet består i förvaltning, rådgivning eller avsättning uteslutande för investeringsbolagets räkning.

Artikel 26

1. Fondföretag behöver inte iaktta de gränsvärden som anges i detta avsnitt när de utnyttjar teckningsrätter för överlåtbara värdepapper som ingår i fondtillgångarna.

Medlemsstaterna får, med beaktande av principen om riskspridning, tillåta nyligen auktoriserade fondföretag att under en tid av högst sex månader från auktorisationsdagen avvika från vad som föreskrivits i artiklarna 22 och 23.

2. Om gränsvärdena enligt punkt 1 överskrids av skäl som ligger utanför ett fondföretags rådighet eller som följd av att teckningsrätter utnyttjas, skall fondföretaget vid sina försäljningstransaktioner prioritera rättelse av detta förhållande under vederbörligt hänsynstagande till andelsägarnas intressen.

AVSNITT VI

Bestämmelser om information till andelsägarna

A. Offentliggörande av prospekt och periodiska rapporter

Artikel 27

1. Ett investeringsbolag och ett förvaltningsbolag, det senare för varje värdepappersfond det förvaltar, skall offentliggöra

- ett prospekt,

- en årsrapport för varje räkenskapsår, samt

- en halvårsrapport för räkenskapsårets första sex månader.

2. Årsrappporten respektive halvårsrapporten skall ges ut inom följande tidsgränser räknade från utgången av den redovisningsperiod de avser:- Fyra månader för årsrapporten.

- Två månader för halvårsrapporter.

Artikel 28

1. Ett prospekt skall innehålla den information som krävs för att investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av den erbjudna investeringen. Prospektet skall innehålla minst den information som anges i lista A i bilagan till detta direktiv, såvida inte informationen redan framgår av de handlingar som skall bifogas prospektet enligt artikel 29.1.

2. Årsrapporten skall innehålla en balansräkning eller en redovisning av tillgångar och skulder, en specificerad resultaträkning för räkenskapsåret, en verksamhetsberättelse för räkenskapsåret samt den information som anges i lista B i bilagan till detta direktiv, liksom all annan väsentlig information som möjliggör för investerare att göra en välgrundad bedömning av utvecklingen av fondföretagets verksamhet och av dess resultat.

3. Halvårsrapporten skall innehålla minst den information som anges i kapitel I-IV i lista B i bilagan till detta direktiv; om ett fondföretag har utbetalat eller föreslår utbetalning av interimsutdelning, skall i redovisningen anges resultatet efter skatt för halvårsperioden i fråga samt den interimsutdelning som utbetalats eller föreslås.

Artikel 29

1. Fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning skall utgöra en del av prospektet och skall bifogas till detta.

2. De handlingar som avses i punkt 1 behöver dock inte bifogas prospektet om andelsägarna informerats om att de på begäran kommer att tillställas dessa handlingar eller få upplysning om var i varje medlemsstat, där andelarna finns på marknaden, de kan ta del av handlingarna.

Artikel 30

All väsentlig information i ett prospekt måste hållas aktuell.

Artikel 31

De uppgifter om räkenskaperna som årsrapporten innehåller skall vara granskade av en eller flera personer som enligt lag eller annan författning bemyndigats att granska redovisningar i överensstämmelse med rådets direktiv 84/253/EEG av den 10 april 1984 grundat på artikel 54.3 g i Romfördraget, om godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskaper (4). Revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar, skall i sin helhet återges i årsrapporten.

Artikel 32

Ett fondföretag skall till de behöriga myndigheterna ge in sina prospekt och eventuella ändringar och tillägg i dessa, liksom årsrapporter och halvårsrapporter.

Artikel 33

1. Den som avser att teckna sig för förvärv av fondandelar skall innan avtalet ingås erbjudas att kostnadsfritt få prospektet, den senaste halvårsrapporten samt, i förekommande fall, den därpå följande halvårsrapporten.

2. Årsrapporterna och halvårsrapporterna skall finnas tillgängliga för allmänheten på i prospektet angivna platser.

3. Årsrapporterna och halvårsrapporterna skall på begäran kostnadsfritt tillställas andelsägarna.

B. Offentliggörande av annan information

Artikel 34

Ett fondföretag skall vid varje tillfälle då det emitterar, säljer, återköper eller löser in andelar, dock minst två gånger per månad, på lämpligt sätt offentliggöra emissions-, försäljnings-, återköps- och inlösenpriserna. De behöriga myndigheterna får dock medge ett fondföretag att offentliggöra sådana uppgifter endast en gång per månad, förutsatt att andelsägarnas intressen inte härigenom åsidosätts.

Artikel 35

Vid all marknadsföring av ett fondföretags andelar skall anges att ett prospekt finns och uppges var allmänheten kan få tillgång till prospektet.

AVSNITT VII

Fondföretags allmänna förpliktelser

Artikel 36

1. Varken

- ett investeringsbolag eller

- ett förvaltningsbolag eller ett förvaringsinstitut som handlar på uppdrag av en värdepappersfond,

får ta upp lån.

Ett fondföretag får dock ta upp lån i utländsk valuta i form av "back-to-back-lån".

2. Trots bestämmelserna i punkt 1 får en medlemsstat ge fondföretag tillstånd att låna

a) upp till 10%

- av tillgångarna, i fråga om ett investeringsbolag eller,

- av fondens värde, i fråga om en värdepappersfond, förutsatt att upplåningen är av tillfällig art,

b) upp till 10% av tillgångarna, i fråga om ett investeringsbolag, förutsatt att upplåningen har till syfte att möjliggöra förvärv av fast egendom som det behöver för verksamheten; i detta fall får summan av denna upplåning och den som avses i a inte överstiga 15% av låntagarens tillgångar.

Artikel 37

1. Ett fondföretag skall återköpa eller inlösa andelar när andelsägare begär det.

2. Oavsett vad som föreskrivs i punkt 1 gäller följande:a) Ett fondföretag får, i särskilt föreskrivna fall och med iakttagande av förfaranden som föreskrivs i lag eller annan författning, i fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning, tillfälligt uppskjuta återköp eller inlösen av andelar. Sådant uppskov får ske endast i undantagsfall när omständigheterna så kräver, och då uppskovet är berättigat med hänsyn till andelsägarnas intressen.

b) Medlemsstaterna får tillåta de behöriga myndigheterna att kräva att återköp eller inlösen av andelar senareläggs med hänsyn till andelsägarnas eller allmänhetens intresse.

3. I de fall som avses i punkt 2 a, skall ett fondföretag utan dröjsmål underrätta de berörda myndigheterna och myndigheterna i samtliga medlemsstater där företaget utbjuder sina andelar om uppskovsbeslutet.

Artikel 38

Reglerna för värdering av tillgångar och för beräkning av försäljnings- eller emissionspris samt återköps- eller inlösenpris på ett fondföretags andelar skall vara föreskrivna i lag eller annan författning, i fondbestämmelserna eller i investeringsbolagets bolagsordning.

Artikel 39

Utdelningen eller återinvestering av en värdepappersfonds eller ett investeringsbolags intäkter skall ske i enlighet med lag eller annan författning och fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning.

Artikel 40

Ett fondföretags andelar får emitteras endast om fondtillgångarna inom sedvanlig tid tillförs betalning motsvarande emissionens nettopris. Denna bestämmelse skall inte utgöra hinder för tilldelning av bonusandelar.

Artikel 41

1. Med undantag för sådana fall som avses i artiklarna 19 och 21 gäller att varken

- ett investeringsbolag eller

- ett förvaltningsbolag eller förvaringsinstitut som handlar för en värdepappersfonds räkning

får bevilja lån eller ingå borgen för någon annans räkning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte hindra sådana företag från att förvärva överlåtbara värdepapper som inte är till fullo betalda.

Artikel 42

Varken

- ett investeringsbolag eller

- ett förvaltningsbolag eller ett förvaringsinstitut som handlar för en värdepappersfonds räkning

får sälja överlåtbara värdepapper som de inte innehar.

Artikel 43

I lag eller annan författning eller i fondbestämmelserna skall det anges vilken ersättning och vilka kostnader ett förvaltningsbolag har rätt att debitera en värdepappersfond och vilken metod som skall tillämpas för beräkning av sådana vederlag.

I lag eller annan författning eller i ett investeringsbolags bolagsordning skall det anges vilka kostnader som skall bäras av bolaget.

AVSNITT VIII

Särskilda bestämmelser för fondföretag som utbjuder sina andelar i andra medlemsstater än dem där företagen är hemmahörande

Artikel 44

1. Ett fondföretag som utbjuder sina andelar i en annan medlemsstat måste följa de lagar och andra författningar som gäller i den staten, och som inte faller inom tillämpningsområdet för detta direktiv.

2. Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i de medlemsstater där dessa utbjuds. Det måste därvid följa de bestämmelser om reklam som gäller i det landet.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inte tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Artikel 45

I det fall som avses i artikel 44 skall fondföretagen, i enlighet med de lagar och andra författningar som gäller i den medlemsstat där andelarna utbjuds, bl.a. vidta erforderliga åtgärder för att där kunna göra utbetalningar till andelsägarna, verkställa återköp och inlösen samt lämna ut den information som fondföretagen är skyldiga att tillhandahålla.

Artikel 46

Om ett fondföretag avser att utbjuda sina andelar i en annan medlemsstat än den där företaget hör hemma, skall det först underrätta de behöriga myndigheterna samt myndigheterna i den andra medlemsstaten om detta. Företaget skall samtidigt till de sistnämnda myndigheterna ge in

- ett intyg från de behöriga myndigheterna som utvisar att företaget uppfyller de villkor som ställs upp i detta direktiv,

- sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning,

- sitt prospekt,

- där det anses lämpligt, sin senaste årsrapport och eventuell senare halvårsrapport, samt

- upplysningar om de åtgärder som vidtagits för försäljning av dess andelar i den andra medlemsstaten.

Ett fondföretag får börja utbjuda sina andelar i den andra medlemsstaten två månader efter det att sådan information givits in, såvida inte myndigheterna där före utgången av tvåmånadersperioden fattat beslut i vilket skälen angivits för myndighetens bedömning att de åtgärder som vidtagits för försäljning av andelar inte står i överensstämmelse med de bestämmelser som avses i artikel 44.1 och artikel 45.

Artikel 47

Om ett fondföretag utbjuder sina andelar i en annan medlemsstat än den där företaget är beläget, skall det i den andra medlemsstaten, på minst ett av den andra medlemsstatens officiella språk, tillhandahålla de handlingar och den information som skall offentliggöras i den medlemsstat där det är hemmahörande, i den ordning som föreskrivs i den sistnämnda staten.

Artikel 48

Ett fondföretag skall i sin verksamhet ha rätt att använda samma företagsbeteckning (t.ex. investeringsbolag eller värdepappersfond) inom hela gemenskapen som det använder i den medlemsstat där det är hemmahörande. Om det finns risk för förväxling kan värdmedlemsstaten i förtydligande syfte begära att namnet skall åtföljas av något förklarande tillägg.

AVSNITT IX

Bestämmelser om de myndigheter som svarar för auktorisation och tillsyn

Artikel 49

1. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som skall fullgöra de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om detta och i förekommande fall ange hur uppgifterna fördelats mellan myndigheterna.

2. De myndigheter som avses i punkt 1 skall vara offentliga myndigheter eller institutioner utsedda av offentliga myndigheter.

3. Myndigheterna i den stat där ett fondföretag är hemmahörande skall vara behöriga att utöva tillsyn över företaget. Myndigheterna i den stat där ett fondföretag utbjuder sina andelar i enlighet med artikel 44 skall dock vara behöriga att kontrollera att bestämmelserna i avsnitt VIII följs.

4. De berörda myndigheterna skall ges alla de befogenheter som de behöver för att utföra sina uppgifter.

Artikel 50

1. De medlemsstaters myndigheter som avses i artikel 49 skall fullgöra sina uppgifter i nära samarbete och utbyta nödvändig information.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla som är eller har varit anställda hos de myndigheter som avses i artikel 49 skall vara bundna av tystnadsplikt. Detta innebär att ingen konfidentiell information som erhållits i tjänsten får röjas för någon person eller myndighet annat än med stöd av bestämmelser i lag eller annan författning.

3. Bestämmelserna i punkt 2 skall emellertid inte utesluta utbyte av information mellan de i artikel 49 angivna myndigheterna i olika medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv. Beträffande sålunda utväxlad information skall anställda eller tidigare anställda hos myndigheter som erhåller information enligt ovan iaktta tystnadsplikt.

4. Utöver vad som följer av straffrättsliga föreskrifter får en myndighet som avses i artikel 49 och som erhåller ifrågavarande information använda denna endast för fullgörande av sina uppgifter samt vid överklaganden i administrativ ordning och vid rättsliga förfaranden som har samband med myndighetens verksamhet.

Artikel 51

1. Myndigheter som avses i artikel 49 skall uppge skälen för såväl beslut att vägra auktorisation som de övriga beslut med negativ innebörd som fattas i samband med införande av föreskrifter för tillämpning av detta direktiv, samt underrätta sökandena om skälen.

2. Medlemsstaterna skall sörja för att beslut som fattas med avseende på fondföretag med stöd av lag eller annan författning i enlighet med detta direktiv kan prövas av domstol. En möjlighet till domstolsprövning skall finnas också för fall då beslut inte fattats inom sex månader från det att ett fondföretag lämnat in auktorisationsansökan som innehåller all den information som krävs enligt gällande föreskrifter.

Artikel 52

1. Endast myndigheterna i den medlemsstat där ett fondföretag är beläget skall ha behörighet att vidta åtgärder mot företaget om det bryter mot lag eller annan författning eller fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning.

2. Myndigheterna i den medlemsstat där ett fondföretags andelar utbjuds får dock vidta åtgärder mot företaget, om det bryter mot de i avsnitt VIII nämnda bestämmelserna.

3. Myndigheterna i den medlemsstat där ett fondföretag är beläget skall utan dröjsmål underrätta myndigheterna i de medlemsstater där företaget utbjuder sina andelar om beslut som avser återkallelse av auktorisation, andra allvarliga åtgärder som riktar sig mot företaget samt uppskov med återköp eller inlösen.

AVSNITT X

Kontaktkommitté

Artikel 53

1. En kontaktkommitté, i fortsättningen kallad kommittén, skall inrättas vid sidan av kommissionen. Dess funktion skall vara

a) att, så långt det inte strider mot artiklarna 169 och 170 i fördraget, underlätta ett samordnat genomförande av detta direktiv genom regelbundna samråd om praktiska problem som kan uppkomma vid dess tillämpning och beträffande vilka en diskussion bedöms ändamålsenlig,

b) att underlätta samråd mellan medlemsstater antingen beträffande skärpta eller kompletterande krav som de har rätt att uppställa i enlighet med artikel 1.7, eller beträffande föreskrifter som de får utfärda i enlighet med artiklarna 44 och 45,

c) att, om så erfordras, föreslå kommissionen tillägg till eller ändringar i detta direktiv.

2. Det skall inte ankomma på kommittén att pröva beslut som fattats i enskilda fall av de myndigheter som avses i artikel 49.

3. Kommittén skall vara sammansatt av personer utsedda av medlemsstaterna och av representanter för kommissionen. Ordföranden skall vara en representant för kommissionen. Sekretariatstjänster skall tillhandahållas av kommissionen.

4. Kommittén skall sammankallas av dess ordförande antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstats delegation. Kommittén skall självständigt fastställa sin arbetsordning.

AVSNITT XI

Övergångsbestämmelser, undantag och avslutande bestämmelser

Artikel 54

Uteslutande med avseende på danska fondföretag skall "pantebreve" utställda i Danmark jämställas med de överlåtbara värdepapper som avses i artikel 19.1 b.

Artikel 55

Trots bestämmelserna i artiklarna 7.1 och 14.1 får de behöriga myndigheterna tillåta sådana fondföretag som i enlighet med nationell lagstiftning hade två eller flera förvaringsinstitut vid tidpunkten för antagandet av detta direktiv att behålla dessa institut, om myndigheterna har garantier för att de uppgifter som föreskrivs i artiklarna 7.3. och 14.3 kommer att fullgöras i praktiken.

Artikel 56

1. Trots bestämmelserna i artikel 6 får medlemsstaterna tillåta förvaltningsbolag att emittera innehavarbevis avseende andra företags registrerade värdepapper.

2. Medlemsstaterna får bevilja förvaltningsbolag som, vid tidpunkten för antagande av detta direktiv bedriver andra verksamheter än sådana som tillåts enligt artikel 6, att fortsätta med dessa i fem år efter nämnda tidpunkt.

Artikel 57

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 oktober 1989 sätta i kraft de beslut som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna får bevilja fondföretag, som var verksamma vid tidpunkten för genomförandet av detta direktiv en frist om högst 12 månader från den tidpunkten att anpassa sig till den nya nationella lagstiftningen.

3. Grekland och Portugal tillåts att uppskjuta genomförandet av detta direktiv till senast den 1 april 1992.

Ett år före detta datum skall kommissionen rapportera till rådet om hur genomförandet av direktivet fortgår och om eventuella svårigheter som kan uppkomma för Grekland eller Portugal att genomföra direktivet per det datum som anges i föregående stycke.

Kommissionen skall, om så erfordras, föreslå att rådet förlänger uppskovet upp till fyra år.

Artikel 58

Medlemsstaterna skall se till att kommissionen erhåller uppgift om texterna till de viktigaste föreskrifterna som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 59

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1985.

På rådets vägnar

R. KRIEPS

Ordförande

(1) EGT nr C 171, 26.7.1976, s. 1.

(2) EGT nr C 57, 7.3.1977, s. 31.

(3) EGT nr C 75, 26.3.1977, s. 10.

(4) EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 20.

BILAGA

LISTA A

>Plats för tabell>

2. Information om förvaringsinstitutet

2.1 Namn eller typ, rättslig form, stadgeenliga säte och huvudkontor, om detta finns på annan plats.

2.2 Huvudsaklig verksamhet.

3. Information om de konsultföretag eller externa placeringsrådgivare som arbetar enligt avtal och mot ersättning ur fondtillgångarna:3.1 Företagets namn eller typ eller rådgivarens namn,

3.2 Väsentliga bestämmelser i kontraktet med förvaltningsbolaget eller investeringsbolaget vilka kan vara av intresse för andelsägarna med undantag för bestämmelser om ersättning,

3.3 Andra verksamheter av betydelse.

4. Information om rutinerna för utbetalningar till andelsägare, återköp eller inlösen av andelar och tillhandahållande av information om fondföretaget. Sådan information skall under alla omständigheter lämnas i den medlemsstat där fondföretaget är beläget. Därutöver skall, i det fall andelar utbjuds i annan medlemsstat, sådan information lämnas i de prospekt som offentliggörs där, i den mån informationen rör den staten.

LISTA B

Information som skall ingå i periodiska rapporter

I. Uppgifter om tillgångar och skulder

- överlåtbara värdepapper

- skuldebrev som avses i artikel 19.2 b

- tillgodohavanden i bank

- andra tillgångar

- summan av tillgångar

- skulder

- nettotillgångsvärde

II. Antal utestående andelar

III. Nettotillgångsvärde per andel

IV. Värdepappersportfölj, uppdelad på

a) överlåtbara värdepapper inregistrerade vid fondbörs,

b) överlåtbara värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats,

c) nyligen emitterade överlåtbara värdepapper av det slag som avses i artikel 19.1 d,

d) andra överlåtbara värdepapper av det slag som avses i artikel 19.2 a,

e) skuldebrev som jämställs med överlåtbara värdepapper i enlighet med artikel 19.2 b

och analyserad utifrån mest ändamålsenliga kriterier med hänsyn till fondföretagets placeringsinriktning (t.ex. ekonomiska, geografiska eller valutabetingade kriterier) uttryckt i procent av nettotillgångarna; för var och en av de ovan nämnda placeringarna skall anges dess andel av samtliga fondtillgångar.

Uppgift om förändringar i sammansättningen av portföljen under den aktuella perioden.

V. Uppgift om utvecklingen av fondföretagets tillgångar under den aktuella perioden inklusive:- intäkter av placeringar,

- andra intäkter,

- förvaltningsavgifter,

- avgifter till förvaringsinstitut,

- andra avgifter och skatter,

- nettointäkt,

- utdelningar och återinvesterade intäkter,

- förändringar av kapitalet,

- uppskrivning eller nedskrivning av placeringar,

- andra förändringar som inverkar på fondföretagets tillgångar och skulder.

VI. En jämförelsetabell över de tre senaste räkenskapsåren som för varje räkenskapsår innehåller det vid årets utgång gällande:- totala nettotillgångsvärdet,

- nettotillgångsvärdet per andel

VII. Uppgift om hur stor andel av fondföretagets åtaganden under redovisningsperioden som utgörs av sådana transaktioner som avses i artikel 21, angivet för varje transaktionstyp.