Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986L0524.pdf

31986L0524

Rådets direktiv 86/524/EEG av den 27 oktober 1986 med ändring av direktiv 77/780/EEG såvitt avser förteckningen över permanenta undantag för vissa kreditinstitutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 309 , 04/11/1986 s. 0015 - 0016

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0131

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0131RÅDETS DIREKTIV av den 27 oktober 1986 med ändring av direktiv 77/780/EEG såvitt avser förteckningen över permanenta undantag för vissa kreditinstitut (86/524/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 i detta,

med beaktande av rådets första direktiv (77/780/EEG) av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 2.2 och 2.3 i direktivet,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 2.2 i direktiv 77/780/EEG föreskrivs att vissa kreditinstitut i vissa medlemsstater skall vara permanent undantagna från tillämpning av direktivet.

I artikel 2.3 i det nämnda direktivet föreskrivs att rådet, efter förslag från kommissionen, som för ändamålet skall samråda med den rådgivande kommittén, skall besluta i fråga om ändringar i förteckningen i punkt 2.

Efter diskussioner, som fördes vid den rådgivande kommitténs sammanträde den 12 december 1984 i anledning av kommissionens rapport angående uppskov med tillämpningen av det nämnda direktivet, har vissa medlemsstater hos kommissionen begärt permanent undantag för vissa kreditinstitut.

Vid den översyn, som kommissionen härvid gjort av förteckningen över permanenta undantag, har hänsyn tagits till den utveckling som på senare tid skett av vissa medlemsstaters banklagstiftning och som medfört förändringar i fråga om ordningen för tillsyn av vissa hittills undantagna kreditinstitut.

Kommissionen har den 4 december 1985 och den 5 augusti 1986 samrått med den rådgivande kommittén angående en anpassning till aktuella förhållanden av förteckningen över undantag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.2 i direktiv 77/780/EEG ersätts härigenom med följande:

"2. Det gäller inte

- medlemsstaternas centralbanker,

- postgiroinstitut,

- i Belgien `Institut de Réescompte et de Garantie - Herdisconteringen Waarborginstitut`, `sociétés nationale et régionales d'investissement - nationale en gewestelijke investeringsmaatschappijen`, de regionala utvecklingsbolagen (`sociétés développement régionales - gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen`), `Société nationale du Logement - Nationale Maatschappij voor de Huisvesting` och dess auktoriserade bolag, samt `Société Nationale Terrienne - Nationale Landmaatschappij` och dess auktoriserade bolag,

- i Danmark `Dansk Eksportfinansieringsfond` och `Danmarks Skibskreditfondt`, `Industriens Realkreditfond` och `Dansk Landbrugs Realkreditfond`,

- i Tyskland `Kreditanstalt für Wiederaufbau`, företag som med stöd av `Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz` är erkända för genomförande av statlig bostadspolitik och som inte huvudsakligen bedriver bankverksamhet, samt företag som enligt samma lag anses som allmännyttiga bostadsföretag,

- i Grekland, `ÅëëçíéêÞ ÔñÜðåæá Âéïìç÷áíéêÞò Áíáðôýîåùò, Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, ÔñÜðåæá Õðïèçêþí, Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï och Åëëçíéêáß Åîáãùãáß ÁÅ`.

- i Spanien `Instituto de Crédito Oficial` utom dess dotterföretag,

- i Frankrike `Caisse des Dépôts et Consignations`,

- i Irland `credit unions` och `friendly societies`,

- i Italien `Cassa Depositi e Prestiti`,

- i Nederländerna `NV Export Financieringsmaatschappij`, `Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV`, `Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV`, `Nederlandse Waterschapsbank NV`, `Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds Amsterdam NV`, `Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds 's-Gravenhage NV`, `NV Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij`, `NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering` och `Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV`,

- i Portugal `Caixas Económica` med verksamhet den 1 januari 1986, som inte är aktiebolag,

- i Storbritannien`National Savings Bank`, `Commonwealth Development Finance Company Ltd`, `Agricultural Mortgage Corporation Ltd`, `Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd`, `Crown Agents for overseas governments and administrations`, `credit unions` och `municipal banks`."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1986. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Inom ett år efter det att detta direktiv anmälts (2) skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna texterna till viktigare föreskrifter som antas inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 27 oktober 1986.

På rådets vägnar

G. HOWE

Ordförande

(1) EGT nr L 322, 17.12.1977, s. 30.

(2) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 30 oktober 1986.