Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988L0220.pdf

31988L0220

Rådets direktiv 88/220/EEG av den 22 mars 1988 om ändring, såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag, av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 100 , 19/04/1988 s. 0031 - 0032

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0173

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0173RÅDETS DIREKTIV av den 22 mars 1988 om ändring, såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag, av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (88/220/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 85/611/EEG (4) begränsar ett fondföretags placeringar av fondtillgångarna i överlåtbara värdepapper med samme emittent till 5%, ett gränsvärde som vid behov kan få höjas till 10%.

Detta gränsvärde medför speciella problem för fondföretag etablerade i Danmark, när dessa önskar placera en väsentlig del av sina tillgångar på den danska obligationsmarknaden, eftersom denna marknad domineras av obligationer emitterade av hypotekskreditinstitut och antalet institut som emitterar sådana obligationer är mycket litet.

Dessa obligationer är i Danmark underkastade särskild reglering och tillsyn i syfte att skydda innehavarna, och behandlas i dansk lagstiftning som likvärdiga med obligationer emitterade eller garanterade av staten.

Bestämmelserna i artikel 22.3 i direktiv 85/611/EEG innehåller undantag från punkterna 1 och 2 i samma artikel, när det gäller obligationer som är emitterade eller garanterade av en medlemsstat, och ger fondföretag rätt att placera upp till 35% av sina tillgångar i sådana obligationer.

Det finns skäl för ett liknande undantag, men av mer begränsad omfattning, såvitt gäller obligationer inom den privata sektorn, vilka även om de saknar statlig garanti ändå erbjuder investerare särskilda garantier inom ramen för de särskilda regler som gäller för dessa. Det är därför nödvändigt att utvidga undantaget till att omfatta samtliga sådana obligationer som uppfyller gemensamt fastställda kriterier, varvid det bör överlåtas åt medlemsstaterna att fastställa en lista över de obligationer vilka de avser, där så är lämpligt, bli omfattade av en undantagsbestämmelse, och varvid det bör föreskrivas ett likadant förfarande för information till andra medlemsstater som gäller enligt artikel 20 i direktiv 85/611/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 22 i direktiv 85/611/EEG skall följande punkter införas:

"4. Medlemsstaterna får höja den gräns som anges i punkt 1 till högst 25% när det gäller vissa obligationer, om de är emitterade av ett kreditinstitut som har sitt säte i en medlemsstat och som enligt lag är underkastat särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda obligationsinnehavarna. Särskilt skall iakttas att kapital som härrör från emissionen av sådana obligationer måste enligt lag placeras i tillgångar, som under obligationernas hela giltighetstid täcker de med obligationerna förenade fordringarna och som i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden skall med prioritet användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.

Om ett fondföretag placerar mer än 5% av sina fondtillgångar i sådana obligationer som avses i första stycket och som har samme emittent får det totala värdet av dessa placeringar inte överstiga 80% av värdet av fondföretagets tillgångar.

Medlemsstaterna skall, i enlighet med bestämmelserna i artikel 20.1, till kommissionen överlämna en förteckning över ovan angivna kategorier av obligationer och över de kategorier av emittenter, vilka, enligt gällande lag och enligt sådana tillsynsregler som avses i första stycket, beviljats tillstånd att ge ut sådana obligationer som uppfyller kriterierna ovan. Till förteckningen skall fogas uppgifter om vad slags garantier som erbjudits. Det i artikel 20.2 fastställda informationsförfarandet skall därvid gälla.

5. Vid beräkningen av den övre gräns på 40% som anges i punkt 2 skall inte medräknas de i punkterna 3 och 4 angivna överlåtbara värdepapperen.

De gränser som anges i punkterna 1, 2, 3 och 4 får inte kombineras, och placeringar i överlåtbara värdepapper emitterade av samme emittent enligt bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 och 4 får därför under inga förhållanden överstiga sammanlagt 35% av ett fondföretags tillgångar."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv vid samma tidpunkter som föreskrivits i direktiv 85/611/EEG. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 1988.

På rådets vägnar

M. BANGEMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 155, 21.6.1986, s. 4.

(2) Uttalande publicerat i EGT nr C 125, 11.5.1987, s. 162 och beslut av den 10 februari 1988.

(3) EGT nr C 333, 29.12.1986, s. 10.

(4) EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 3.