Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988L0627.pdf

31988L0627

Rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolagEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 348 , 17/12/1988 s. 0062 - 0065

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0188

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0188RÅDETS DIREKTIV av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag (88/627/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

En ordning som innebär att adekvata upplysningar lämnas om investerare inom området för överlåtbara värdepapper är ägnad att förbättra skyddet för investerare, öka deras förtroende för värdepappersmarknaderna och härigenom säkerställa att dessa marknader fungerar väl.

En samordning i detta avseende på gemenskapsnivå, så att skyddet för investerare görs mer enhetligt, är ägnad att öka integrationen av värdepappersmarknaderna i medlemsstaterna och härigenom bidra till att skapa en verklig europeisk kapitalmarknad.

För detta ändamål bör investerare upplysas om större innehav och om förändringar av sådana innehav i bolag inom gemenskapen vars aktier är officiellt noterade vid fondbörser belägna i eller verksamma inom gemenskapen.

Samordnade bestämmelser bör införas beträffande det närmare innehållet och om sättet för tillämpning av upplysningskravet.

Bolag vars aktier är officiellt noterade vid en fondbörs inom gemenskapen kan upplysa allmänheten om förändringar av större innehav endast om de själva av innehavarna fått uppgift om sådana förändringar.

De flesta medlemsstater föreskriver inte någon sådan skyldighet för innehavare, och mellan de stater där en sådan skyldighet föreligger råder betydande skillnader i fråga om tillämpningen. Samordnade bestämmelser på gemenskapsnivå bör därför införas inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall göra detta direktiv tillämpligt på fysiska personer och juridiska personer av såväl offentlig- som privaträttslig natur, vilka direkt eller genom annan förvärvar eller avyttrar ett sådant innehav som avses i artikel 4.1, där detta medför ändringar av rösträttsfördelningen i bolag som bildats enligt statens lag och vars aktier är officiellt noterade vid en eller flera fondbörser som är belägna eller verksamma i en eller flera medlemsstater.

2. Sker förvärv eller avyttring av ett sådant större innehav som avses i punkt 1 genom bevis som representerar aktier skall detta direktiv tillämpas på innehavaren av sådana bevis och inte på emittenten.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på förvärv eller avyttring av ett större innehav i företag för kollektiv investering.

4. I rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (4), senast ändrat genom direktiv 82/148/EEG (5), skall punkt 5 c i lista C i bilagan ersättas med följande:

"c) Bolaget skall, såvitt gäller större innehav, offentliggöra uppgifter om alla förändringar i ägarstrukturen (aktieägare och aktiernas fördelning mellan dem) i förhållande till vad som tidigare offentliggjorts, så snart det får kännedom om sådana förändringar.

Beträffande de bolag som inte omfattas av rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag (*), gäller särskilt att bolaget, när det får kännedom om att en fysisk eller juridisk person har förvärvat eller avyttrat ett sådant antal aktier att andelen överstiger eller nedgår under de gränsvärden som anges i artikel 4 i det angivna direktivet, skall offentliggöra detta inom nio kalenderdagar.

(*) EGT nr 348, 17.12.1988, s. 62."

Artikel 2

I detta direktiv avses med förvärv av ett innehav inte endast köp utan även varje annat förvärv, däribland förvärv i de fall som avses i artikel 7.

Artikel 3

Medlemsstaterna får på de fysiska och juridiska personer som avses i artikel 1.1 ställa krav som är strängare än eller går utöver vad som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att sådana föreskrifter är generellt tillämpliga på alla som förvärvar eller avyttrar andelar och på alla bolag, eller på alla förvärvare, avyttrare och bolag inom en viss kategori.

Artikel 4

1. När en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 1.1 förvärvar eller avyttrar ett innehav i ett sådant bolag som avses i artikel 1.1, skall han, om hans rösträttsandel till följd av förvärvet eller avyttringen når upp till, överskrider eller nedgår under något av gränsvärdena 10%, 20%, , 50%, och , inom sju kalenderdagar underrätta bolaget och, samtidigt, den eller de behöriga myndigheter som avses i artikel 13, om hur stor rösträttsandel han innehar efter förvärvet eller avyttringen. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa

- gränsvärdena 20% och , om de tillämpar ett enhetligt gränsvärde om 25%,

- gränsvärdet , om de tillämpar gränsvärdet 75%.

Tidsfristen om sju kalenderdagar skall räknas från den tidpunkt då ägaren av det större innehavet fått, eller med hänsyn till omständigheterna, bort få kännedom om förvärvet eller avyttringen.

Medlemsstaterna får vidare föreskriva att ett bolag skall underrättas även beträffande den andel av kapitalet som innehas av en fysisk eller juridisk person.

2. Medlemsstaterna skall vid behov, genom nationell lagstiftning och bestämmelser som meddelas med stöd härav, föreskriva på vilket sätt de fysiska och juridiska personer som avses i artikel 1.1 skall underrättas om de rösträttsandelar som skall beaktas vid tillämpning av punkt 1.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall föreskriva skyldighet för varje fysisk eller juridisk person som avses i artikel 1.1 att, vid den första årliga bolagsstämman som hålls i ett bolag som avses i artikel 1.1 och som äger rum senare än tre månader efter det att detta direktiv överförts till nationell lag, underrätta bolaget och, samtidigt, behöriga myndigheter om sina innehav om de uppgår till minst 10% av röstetalet, med närmare uppgift om den rösträttsandel som faktiskt innehas, såvida personen i fråga inte redan har lämnat underrättelse i enlighet med artikel 4.

Inom en månad från denna bolagsstämma skall alla innehav om 10% eller mer offentliggöras i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 10.

Artikel 6

Den som förvärvar eller avyttrar ett sådant större innehav som avses i artikel 4, och ingår i en företagsgrupp som enligt direktiv 83/349/EEG (6) är skyldig att upprätta sammanställd redovisning, skall vara befriad från skyldigheten att lämna sådana underrättelser som avses i artikel 4.1 och artikel 5, om sådana underrättelser lämnas av moderbolaget eller, om detta i sin tur är ett dotterbolag, av dess eget moderbolag.

Artikel 7

Vid bestämmande av huruvida en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 1.1 är skyldig att lämna underrättelse enligt artikel 4.1 och artikel 5, skall följande anses som rösträtt som innehas av den fysiska eller juridiska personen:

- Rösträtt som innehas av annan i eget namn men för den fysiska eller juridiska personens räkning.

- Rösträtt som innehas av ett företag som står under ägarkontroll av den fysiska eller juridiska personen.

- Rösträtt som innehas av annan med vilken den fysiska eller juridiska personen har träffat en skriftlig överenskommelse som förpliktar parterna att genom samordnat utövande av sin rösträtt inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

- Rösträtt som innehas av annan med stöd av ett skriftligt avtal som han träffat med den fysiska eller juridiska personen eller med ett företag som står under denna persons ägarkontroll, där avtalet medger tillfällig överflyttning av rösträtten mot ersättning.

- Rösträtt som följer med aktier som ägs av den fysiska eller juridiska personen och vilka denne deponerat som säkerhet, utom då rösträtten kan disponeras av den hos vilken säkerheten ställts och denne förklarar sig ha för avsikt att utöva den, i vilket fall rösträtten skall anses tillkomma den sistnämnde.

- Rösträtt som följer med aktier till vilka den fysiska eller juridiska personen har en livslång dispositionsrätt.

- Rösträtt som den fysiska eller juridiska personen eller någon annan av de personer som avses i föregående strecksatser har en självständig rätt att förvärva på grund av ett uttryckligt avtal. I sådant fall skall den i artikel 4.1 föreskrivna underrättelsen lämnas den dag då avtalet ingås.

- Rösträtt som följer med aktier som har deponerats hos den fysiska eller juridiska personen, där denne i avsaknad av särskilda instruktioner kan utöva rösträtten efter eget gottfinnande.

För det fall att en fysisk eller juridisk person kan utöva sådan rösträtt som avses i den sista strecksatsen i föregående stycke i ett bolag, och hela denna rösträtt tillsammans med annan rösträtt som den fysiska eller juridiska personen innehar i bolaget når upp till eller överstiger något av de gränsvärden som anges i artikel 4.1, får medlemsstaterna, trots bestämmelserna i artikel 4.1, föreskriva att den nämnda fysiska eller juridiska personen endast är skyldig att underrätta det berörda bolaget 21 kalenderdagar före den årliga bolagsstämman.

Artikel 8

1. I detta direktiv avses med ägarkontrollerat företag ett företag där en fysisk eller juridisk person

a) innehar en majoritet av de röster som tillkommer aktieägare eller bolagsmän, eller

b) har rätt att utse eller avsätta en majoritet av befattningshavarna i förvaltnings-, lednings- och kontrollorganen och samtidigt är aktieägare eller delägare i företaget, eller

c) är aktieägare eller delägare och på grund av avtal med andra aktieägare eller delägare i företaget ensam disponerar en majoritet av röstetalet.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ovan skall i ett moderbolags rättigheter beträffande utövande av rösträtt och utseende och avsättande av befattningshavare även ingå de rättigheter som tillkommer andra företag som står under ägarkontroll och alla andra fysiska eller juridiska personer som handlar i eget namn men för moderbolagets eller något annat ägarkontrollerat företags räkning.

Artikel 9

1. De behöriga myndigheterna får föreskriva undantag från underrättelseskyldigheten enligt artikel 4.1 beträffande förvärv eller avyttring av ett sådant större innehav som avses i artikel 4, som görs av en yrkesmässigt verksam fondhandlare, förutsatt att han handlar i denna sin egenskap och inte utnyttjar förvärvet för att ingripa i förvaltningen av det berörda bolaget.

2. De behöriga myndigheterna skall föreskriva att de fondhandlare som avses i punkt 1 skall vara medlemmar av en fondbörs som är belägen eller verksam i en medlemsstat, eller vara auktoriserade eller stå under tillsyn av en sådan behörig myndighet som avses i artikel 12.

Artikel 10

1. Ett bolag som mottagit en underrättelse som avses i artikel 4.1 första stycket skall i sin tur snarast möjligt och senast nio kalenderdagar efter mottagandet offentliggöra underrättelsens innehåll i varje medlemsstat där bolagets aktier är officiellt noterade vid en fondbörs.

En medlemsstat får föreskriva att offentliggörande enligt föregående stycke inte skall göras av det berörda bolaget utan av den behöriga myndigheten, eventuellt i samarbete med bolaget.

2. Offentliggörande enligt första stycket skall ske genom annonsering i en eller flera dagstidningar med spridning i hela eller stora delar av den medlemsstat eller de medlemsstater som berörs, eller, antingen genom skriftliga meddelanden som hålls tillgängliga på platser som anges i annonser i en eller flera dagstidningar med spridning i hela eller stora delar av den medlemsstat eller de medlemsstater som berörs, eller på annat likvärdigt sätt som godkänts av de behöriga myndigheterna.

Offentliggörandet skall ske på ett eller flera av de officiella språken, eller på ett annat språk, under förutsättning att i den berörda medlemsstaten det officiella språket eller språken eller det andra språket är vedertaget inom det finansiella området och godtaget av de behöriga myndigheterna.

Artikel 11

De behöriga myndigheterna får i undantagsfall befria de bolag som avses i artikel 1.1 från den i artikel 10 föreskrivna skyldigheten att underrätta allmänheten, om dessa myndigheter finner att röjandet av sådana uppgifter skulle stå i strid med allmänhetens intresse eller allvarligt skada de berörda bolagen, i det senare fallet under förutsättning att ett sådant utelämnande inte kan antas vilseleda allmänheten beträffande sakuppgifter och förhållanden som är av väsentlig betydelse för värderingen av värdepapperen i fråga.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall utse den eller de myndigheter som skall vara behöriga vid tillämpning av detta direktiv och underrätta kommissionen om detta samt, i förekommande fall, ange hur ansvaret fördelats mellan myndigheterna.

2. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheterna har tillräckliga befogenheter för att fullgöra sina uppgifter.

3. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall, närhelst de behöver det för fullgörande av sina uppgifter, samarbeta och utbyta den information som fordras.

Artikel 13

Vid tillämpning av detta direktiv skall de behöriga myndigheterna vara myndigheterna i den medlemstat vars lagstiftning reglerar de bolag som avses i artikel 1.1.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla anställda eller tidigare anställda hos en behörig myndighet skall iaktta tystnadsplikt. Detta innebär att ingen konfidentiell information som de fått del av i sin anställning får röjas för någon annan person eller myndighet utom där detta medges i lag eller annan författning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall dock inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta information i enlighet med detta direktiv. Den information som på så sätt utväxlas skall omfattas av den tystnadsplikt som anställda eller tidigare anställda är skyldiga att iaktta.

3. En behörig myndighet som erhåller konfidentiell information enligt punkt 2 får använda denna endast för fullgörande av sina uppgifter.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall föreskriva lämpliga påföljder för det fall de fysiska eller juridiska personer och bolag som avses i artikel 1.1 inte följer bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 16

1. Den kontaktkommitté som inrättats genom artikel 20 i direktiv 79/279/EEG skall även ha till uppgift

a) att möjliggöra regelbundet samråd i fråga om alla praktiska svårigheter som uppkommer vid tillämpning av detta direktiv och beträffande vilka ett utbyte av åsikter bedöms vara av värde,

b) att underlätta samråd mellan medlemsstaterna om strängare eller ytterligare föreskrifter som de får införa enligt artikel 3, så att föreskrifterna kan, i enlighet med artikel 54.3 g i fördraget, göras enhetliga i alla medlemsstaterna,

c) att vid behov rekommendera kommissionen tillägg till eller ändringar av detta direktiv.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 1988.

På rådets vägnar

P. ROUMELIOTIS

Ordförande

(1) EGT nr C 351, 31.12.1985, s. 35 och

EGT nr C 255, 25.9.1987, s. 6.

(2) EGT nr C 125, 11.5.1987, s. 144 och

EGT nr C 309, 5.12.1988.

(3) EGT nr C 263, 20.10.1986, s. 1.

(4) EGT nr L 66, 16.3.1979, s. 21.

(5) EGT nr L 62, 5.3.1982, s. 22.

(6) EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1.