Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0031.pdf

31991L0031

Kommissionens direktiv 91/31/EEG av den 19 december 1990 om anpassning av den tekniska definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" i rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 017 , 23/01/1991 s. 0020 - 0020

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0083

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0083KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 19 december 1990 om anpassning av den tekniska definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" i rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut (91/31/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut (1), särskilt artikel 9 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har överlämnat ett förslag till rådsbeslut om att ingå avtal om upprättandet av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (2).

I artikel 2.1 sjunde strecksatsen i direktiv 89/647/EEG definieras multilaterala utvecklingsbanker genom en uppräkning som omfattar Världsbanken, International Finance Corporation, Inter-American Development Bank, Asian Development Bank, African Development Bank, Council of Europe Resettlement Fund, Nordiska Investeringsbanken och Carribean Development Bank.

En teknisk anpassning av definitionen av multilaterala utvecklingsbanker kan ske enligt artikel 9.1, i den ordning som föreskrivs i artikel 9.2 i direktiv 89/647/EEG.

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling är av väsentligen samma beskaffenhet som de ovan nämnda multilaterala utvecklingsbankerna. Detta nya multilaterala finansiella institut är i grunden europeiskt och har ett brett internationellt medlemskap. Det innebär en ny och unik form för samarbete i Europa, med ändamål att främja ekonomiskt framåtskridande i central- och östeuropeiska länder för att ekonomierna där skall bli internationellt mera konkurrenskraftiga samt bistå dem i deras återuppbyggnad och utveckling och därigenom på lämpligt sätt minska de risker som är knutna till finansiering av deras ekonomier. Av dessa skäl bör Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling föras in under definitionen av multilaterala utvecklingsbanker i rådets direktiv 89/647/EEG.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Rådgivande bankrörelsekommittén i dess egenskap av den kommitté som har att biträda kommissionen i sådan ordning som sägs i artikel 9.2 i direktiv 89/647/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitionen av multilaterala utvecklingsbanker i artikel 2.1 sjunde strecksatsen i direktiv 89/647/EEG skall omfatta även Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Artikel 2

1. Under förutsättning att rådets beslut om att ingå avtal om upprättandet av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling har antagits, skall medlemsstaterna vid genomförande av direktiv 89/647/EEG vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv senast den 31 mars 1991.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de viktigaste lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1990.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 14.

(2) EGT nr C 241, 26.9.1990, s. 1.