Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/371/EEG av den 20 juni 1991 om genomförande av avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkringEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 205 , 27/07/1991 s. 0048 - 0048

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0050

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0050RÅDETS DIREKTIV av den 20 juni 1991 om genomförande av avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkring (91/371/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 sista meningen och artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkring undertecknades i Luxemburg den 10 oktober 1989.

En av avtalets effekter är införandet av, i förhållande till försäkringsföretag som har sina huvudkontor i Schweiz, rättsliga regler som skiljer sig från dem som är tillämpliga under avdelning 3 i rådets direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring(4), för agenturer och filialer som är upprättade inom gemenskapen av företag som har sina huvudkontor utanför gemenskapen.

De samordnade regler som avser driften av dessa verksamheter av schweiziska företag inom gemenskapen och som är föremål för reglerna i nämnda avtal måste träda i kraft samma dag i alla medlemsstaterna. Avtalet träder inte i kraft förrän den första dagen av det kalenderår som kommer efter det datum då godkännandeinstrumentet har utväxlats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Medlemsstaterna skall ändra de nationella bestämmelserna så att de överensstämmer med avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz inom 24 månader från anmälan av detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall i sina nationella bestämmelser fastställa att ändringar till följd av avtalet inte skall träda i kraft före det datum då avtalet träder i kraft.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 20 juni 1991.

På rådets vägnar

R. GOEBBELS

Ordförande

(1) EGT nr C 53, 5.3.1990, s. 45.

(2) EGT nr C 72, 18.3.1991, s. 174, och beslut av den 12 juni 1991.

(3) EGT nr C 56, 7.3.1990, s. 27.

(4) EGT nr L 228, 16. 8. 1973, s. 3.