Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0633.pdf

31991L0633

Rådets direktiv 91/633/EEG av den 3 december 1991 om genomförande av direktiv 89/299/EEG om kapitalbasen i kreditinstitutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 339 , 11/12/1991 s. 0033 - 0034

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0087

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0087RÅDETS DIREKTIV av den 3 december 1991 om genomförande av direktiv 89/299/EEG om kapitalbasen i kreditinstitut (91/633/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/299/EEG av den 17 april 1989 om kapitalbasen i kreditinstitut (1), särskilt artikel 6.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Direktiv 89/299/EEG innehåller en definition av kreditinstitutens kapitalbas och av hur hela kapitalbasen skall beräknas.

Eftersom sådana reserveringar för allmänna risker i bankrörelse, som avses i artikel 38 i rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (2), inte har slutgiltigt definierats, skall kommissionen, enligt artikel 6.2 i direktiv 89/299/EEG och i den ordning som anges i artikel 8, inom sex månader från genomförandet lämna förslag om huruvida denna post slutgiltigt skall hänföras till primärt kapital eller till supplementärt kapital.

Rådgivande kommittén har avgivit yttrande. Mot bakgrund av resultaten av överläggningar i bredare internationella forum och med hänsyn till hur reserveringar för allmänna risker i bankrörelse betraktas internationellt, skall dessa inräknas i kategorin primärt kapital.

Direktiv 89/299/EEG bör i konsekvens härmed ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/299/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

"1. För de poster som avses i artikel 2.1.3 och artikel 2.1. 5-8 skall följande gränsvärden gälla:

a) Summan av post 3 och post 5-8 får inte överstiga 100% av post 1 plus post 2 och post 4 minus post 9, 10 och 11.

b) Summan av post 7 och post 8 får inte överstiga 50% av post 1 plus post 2 och post 4 minus post 9, 10 och 11.

c) Summan av post 12 och post 13 skall dras ifrån summan av samtliga poster."

2. Artikel 6.2 skall utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1993 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar bestämmelser som avses i punkt 1 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 1991.

På rådets vägnar

B. de VRIES

Ordförande

(1) EGT nr L 124, 5.5.1989, s. 16.

(2) EGT nr L 372, 31.12.1986, s. 1.