Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0675.pdf

31991L0675

Rådets direktiv 91/675/EEG av den 19 december 1991 om inrättande av en försäkringskommittéEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 374 , 31/12/1991 s. 0032 - 0033

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0115

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0115RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1991 om inrättande av en försäkringskommitté (91/675/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 tredje meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Rådet ger kommissionen befogenhet att genomföra de bestämmelser som rådet fastställer.

För tillämpningen av rådets direktiv om skadeförsäkring och livförsäkring behövs det genomförandeåtgärder. Det kan emellanåt särskilt bli nödvändigt att göra tekniska anpassningar för att beakta utvecklingen på försäkringsområdet. Det är lämpligt att dessa åtgärder vidtas enligt förfarandet i artikel 2, förfarande III, variant b i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

Det är därför nödvändigt att för detta ändamål inrätta en försäkringskommitté.

Inrättandet av en försäkringskommitté utesluter inte andra former av samarbete mellan myndigheter som övervakar startandet och driften av försäkringsföretag, och särskilt samarbete inom försäkringsmyndigheternas konferens, vilken särskilt är behörig att utarbeta protokoll för genomförande av gemenskapsdirektiv. Ett nära samarbete mellan kommittén och konferensen skulle vara mycket lämpligt.

Granskningen av de problem som uppkommer i samband med skadeförsäkring och livförsäkring gör ett samarbete mellan de behöriga myndigheterna och kommissionen önskvärt. Det är lämpligt att överlåta denna uppgift till Försäkringskommittén. Dessutom bör det säkerställas att denna kommittés verksamhet samordnas på ett smidigt sätt med andra liknande kommittéers verksamhet, vilka inrättats genom gemenskapslagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté kallad "Försäkringskommittén", i det följande kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 2

1. Om rådet, i de rättsakter det antar inom området direkt skadeförsäkring och direkt livförsäkring, ger kommissionen befogenhet att genomföra de bestämmelser som rådet beslutar, skall förfarandet i punkt 2 tillämpas.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden får bestämma med beaktande av hur brådskande frågan är. Kommittén skall avge sitt yttrande med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som företrädarna för medlemsstaterna avger i kommittén skall vägas enligt det förfarande som anges i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall anta förslaget om det överensstämmer med kommitténs yttrande.

Om förslaget strider mot kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget har hänskjutits till rådet, skall kommissionen besluta om att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 3

1. Kommittén skall pröva alla frågor som avser tillämpningen av gemenskapsbestämmelser på försäkringsområdet, särskilt direktiv om direkt försäkring.

Kommissionen kan också höra kommittén i fråga om nya förslag som den avser att förelägga rådet beträffande ytterligare samordning på områdena direkt livförsäkring och direkt sakförsäkring.

2. Kommittén skall inte behandla särskilda problem som avser enskilda försäkringsföretag.

Artikel 4

Kommittén skall inleda sin verksamhet den 1 januari 1992.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr C 230, 15.9.1990, s. 5.

(2) EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 117 ochEGT nr C 305, 25.11.1991.

(3) EGT nr C 102, 18.4.1991, s. 11.

(4) EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33.