Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992L0016.pdf

31992L0016

Rådets direktiv 92/16/EEG av den 16 mars 1992 om ändring av direktiv 89/299/EEG om kapitalbasen i kreditinstitutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 075 , 21/03/1992 s. 0048 - 0050

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0125

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0125RÅDETS DIREKTIV 92/16/EEG av den 16 mars 1992 om ändring av direktiv 89/299/EEG om kapitalbasen i kreditinstitut

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 första och tredje meningen i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/299/EEG av den 17 april 1989 om kapitalbasen i kreditinstitut (1), i vilket anges vilka poster som kan ingå i kapitalbasen och hur de beräknas,

med beaktande av kommissionens förslag (2),

i samarbete med Europaparlamentet (3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (4), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 4.1 i direktiv 89/299/EEG får solidariska förpliktelser från låntagare i kreditinstitut som är organiserade som kooperativa institut eller fonder behandlas som delposter i kapitalbasen enligt artikel 2.1.7 i sagda direktiv. I direktivet saknas bestämmelser om behandlingen av sådana förpliktelser i de fall då ett kreditinstitut som är organiserat som kooperativt institut eller fond ombildas till aktiebolag.

Danska regeringen har uttryckt stort intresse för att ombilda sina få hypotekskreditinstitut som är organiserade som kooperativa institut eller fonder till aktiebolag. För att underlätta eller möjliggöra ombildningen behövs en temporär avvikelse så att delar av solidariska åtaganden kan inräknas i kapitalbasen. En sådan temporär avvikelse torde inte negativt påverka konkurrensen mellan kreditinstituten.

Vid antagandet av direktiv 89/299/EEG förbehöll sig rådet att vid genomförandet göra tekniska ändringar. Kommissionen åtog sig att lägga fram ett förslag om en slutlig lösning av denna fråga, med hänsyn tagen till banksektorns särdrag och för att göra det möjligt att införa ett lämpligare förfarande för genomförandet av sagda direktiv.

Samma slags befogenheter i fråga om genomförandet som rådet förbehöll sig i direktiv 89/299/EEG anförtroddes avvikelse så att delar av solidariska åtaganden kan inräknas i kapitalbasen. En sådan temporär avvikelse torde inte negativt påverka konkurrensen mellan kreditinstituten.

Vid antagandet av direktiv 89/299/EEG förbehöll sig rådet att vid genomförandet göra tekniska ändringar. Kommissionen åtog sig att lägga fram ett förslag om en slutlig lösning av kommissionen i rådets andra direktiv, 89/646/EEG av den 15 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut samt om ändring av direktiv 77/780/EEG (5).

Med hänsyn till banksektorns särdrag är det lämpligt att ge den kommitté som anges i artikel 22 i andra bankdirektivet till uppgift att bistå kommissionen vid utövandet av de befogenheter den erhållit i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 2, förfarande 3 b i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om förfaranden för utövande av kommissionens verkställande myndighet (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/299/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall införas:

"Artikel 4a

Danmark får medge hypotekskreditinstitut som före den 1 januari 1990 var organiserade som kooperativa institut eller fonder och som har ombildats till aktiebolag att fortsätta att i kapitalbasen med nedan angivna begränsningar, inräkna sådana solidariska förpliktelser från medlemmar eller från låntagare som avses i artikel 4.1, när anspråk mot dem behandlas som solidariska förpliktelser:

a) Beräkningsunderlaget för låntagares solidariska förpliktelser skall utgöra summan av de poster som anges i artikel 2.1.1 och 2.1.2, med avdrag för de poster som anges i artikel 2.1.9, 2.1.10 och 2.1.11.

b) Beräkningsunderlaget den 1 januari 1991, eller, om ombildning sker senare, vid tidpunkten för ombildningen, skall utgöra det maximala beräkningsunderlaget. Beräkningsunderlaget får aldrig överstiga det maximala beräkningsunderlaget.

c) Det maximala beräkningsunderlaget skall från och med den 1 januari 1997 minskas med hälften av det nya kapital som inflyter vid nya emissioner och som är sådant kapital som avses i artikel 2.1.1 och har tecknats och inbetalats efter den dagen.

d) Det högsta belopp i kapitalbasen för förpliktelser med solidarisk ansvarighet får aldrig överstiga

50 % år 1991 och år 1992,

45 % år 1993 och år 1994,

40 % år 1995 och år 1996,

35 % år 1997,

30 % år 1998,

20 % år 1999,

10 % år 2000 och

0 % år efter den 1 januari år 2001,

av beräkningsunderlaget."

2. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Utan att det påverkar tillämpningen av den rapport som avses i artikel 2.2 andra stycket, skall de tekniska ändringar som görs i detta direktiv på följande områden antas i den ordning som gäller enligt punkt 2 och därvid avse

- förtydligande definitioner för att säkerställa en likformig tillämpning av detta direktiv i hela gemenskapen,

- förtydligande definitioner för hänsynstagande till utvecklingen på de finansiella marknaderna vid genomförandet av detta direktiv och

- anpassning av terminologi och definitioner till senare antagna rättsakter om kreditinstitut och dithörande frågor.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas representanters röster skall vägas enligt den nämnda artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1993 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar bestämmelser som avses i första stycket skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 1992.

På rådets vägnar

Jorge BRAGA DE MACEDO

Ordförande

(1) EGT nr L 124, 5.5.1989, s. 16.

(2) EGT nr C 172, 3.7.1991, s. 3.

(3) EGT nr C 13, 20.1.1992 (Beslut av den 12 februari 1992 ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT nr C 339, 31.12.1991, s. 2.

(5) EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1.

(6) EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33.