Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994L0007.pdf

31994L0007

Kommissionens direktiv 94/7/EG av den 15 mars 1994 om anpassning av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut i fråga om den tekniska definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 089 , 06/04/1994 s. 0017 - 0017

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0223

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0223KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/7/EG av den 15 mars 1994 om anpassning av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut i fråga om den tekniska definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker"

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut (1), ändrat genom direktiv 92/30/EEG (2), särskilt artikel 9 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har till rådet lämnat ett förslag om ändring av protokollet om Europeiska investeringsbankens (EIB:s) stadgar, så att EIB:s styrelse ges fullmakt att upprätta en europeisk investeringsfond (EIF).

"Multilaterala utvecklingsbanker" definieras i artikel 2.1 sjunde strecksatsen i direktiv 89/647/EEG genom en uppräkning av de institutioner uttrycket hänför sig till.

Europeiska investeringsfonden har samma huvudsakliga egenskaper som de multilaterala utvecklingsbankerna. Detta nya multilaterala finansiella institut är europeiskt till sin grundläggande karaktär och i fråga om sina medlemmar. Det är ett nytt och unikt organ för samarbete i Europa för att bidra till att stärka den inre marknaden, främja den ekonomiska återhämtningen i Europa och öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Av dessa skäl bör Europeiska investeringsfonden ingå i definitionen av multilaterala utvecklingsbanker i direktiv 89/647/EEG.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Rådgivande bankrörelsekommittén, som är den kommitté som enligt förfarandet i artikel 9.2 i direktiv 89/647/EEG skall bistå kommissionen.

Detta direktiv är av betydelse för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och förfarandet i artikel 99 i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har tillämpats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" i artikel 2.1 sjunde strecksatsen i direktiv 89/647/EEG skall omfatta Europeiska investeringsfonden.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader från och med dagen för Europeiska investeringsbankens styrelses beslut att upprätta Europeiska investeringsfonden.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 1994.

På kommissionens vägnar

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 14.

(2) EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52.