Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995L0015.pdf

31995L0015

Kommissionens direktiv 95/15/EG av den 31 maj 1995 anpassning av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut i fråga om den tekniska definitionen av "zon A" och riskviktningen av tillgångsposter som utgörs av fordringar som direkt garanterats av Europeiska gemenskaperna (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 125 , 08/06/1995 s. 0023 - 0024KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/15/EG av den 31 maj 1995 anpassning av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut i fråga om den tekniska definitionen av "zon A" och riskviktningen av tillgångsposter som utgörs av fordringar som direkt garanterats av Europeiska gemenskaperna (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut (1), ändrat genom direktiv 92/30/EEG (2), särskilt artikel 9 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 2.1 andra stecksatsen i direktiv 89/647/EEG definieras "zon A" som "alla medlemsstater och alla de andra länder som är fullvärdiga medlemmar av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt de länder som slutit särskilda låneavtal med Internationella valutafonden (IMF) inom ramen för fondens Allmänna låneprogram (GAB)".

Fullvärdigt medlemsskap i OECD har för tillfället ansetts vara det bästa kriteriet för att särskilja kreditriskerna mellan länder avseende riskviktningen av tillgångsposter som utgörs av fordringar på, eller som direkt garanteras av, dessa länder.

På grund av en högre utvecklingsnivå i andra länder samt införandet av demokratisk och ekonomisk frihet, något som överensstämmer med OECD:s allmänna principer för medlemskap, håller antalet fullvärdiga medlemmar i OECD på att utökas.

Ur tillsynssynpunkt är det viktigt att kreditvärdigheten i alla de länder som tillhör "zon A" bibehålls. Av detta skäl bör ytterligare ett kriterium införas i definitionen av "zon A". Detta kriterium bör innebära att varje land som lägger om sin utlandsskuld utesluts ur "zon A" under en period av fem år. Samma kriterium har införts genom Baselöverenskommelsen om kapitalfrågor och det är önskvärt att överensstämmelse med denna överenskommelse uppnås.

I artikel 9.1 andra stecksatsen i direktiv 89/647/EEG föreskrivs att tekniska anpassningar av definitionen av "zon A" i artikel 2 skall antas i den ordning som föreskrivs i artikel 9.2.

När direktiv 89/647/EEG antogs förutsågs inte möjligheten att lån skulle kunna direkt garanteras av Europeiska gemenskaperna. Av denna anledning angavs inte uttryckligen någon reducerad riskviktning i direktivet och följaktligen åsätts sådana tillgångsposter som garanteras av Europeiska gemenskaperna för närvarande ett vikttal om 100 %.

I artikel 6.1 a 3 och 6.1 a 7 i direktiv 89/647/EEG anges dock nollviktning för tillgångsposter som utgörs av fordringar på Europeiska gemenskaperna och för tillgångsposter för vilka det enligt behöriga myndigheters bedömning finns betryggande säkerhet i form av värdepapper utgivna av Europeiska gemenskaperna.

Det är olämpligt att åsätta tillgångsposter som utgörs av fordringar på Europeiska gemenskaperna 100 % vikt. De bör i stället åsättas nollviktning för att säkerställa överensstämmelse med punkterna i artikel 6.1 a 3 och 6.1 a 7.

I artikel 9.1 fjärde strecksatsen i direktiv 89/647/EEG föreskrivs att tekniska ändringar av definitioner av tillgångar, uppräknade i artikel 6 skall antas i den ordning som föreskrivs i artikel 9.2 för att utvecklingen inom kapitalmarknaderna skall kunna beaktas.

Detta direktiv är av betydelse för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det förfarande som fastställs i artikel 99 i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har följts.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Rådgivande bankrörelsekommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2.1 i direktiv 89/647/EEG skall följande mening läggas till i andra stecksatsen:

"Varje land som lägger om sin utlandsskuld skall dock uteslutas ur zon A under en period av fem år".

Artikel 2

Artikel 6.1 a 4 i direktiv 89/647/EEG skall ersättas med följande:

"4. Tillgångsposter som utgörs av fordringar som direkt garanterats av centralregeringar och centralbanker i zon A eller av Europeiska gemenskaperna."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1 i detta direktiv senast den 30 september 1995. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits enligt artikel 2 i detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 maj 1995.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 14.

(2) EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52.