Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995L0067.pdf

31995L0067

Kommissionens direktiv 95/67/EG av den 15 december 1995 om teknisk anpassning av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut med avseende på definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 314 , 28/12/1995 s. 0072 - 0072KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/67/EG av den 15 december 1995 om teknisk anpassning av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut med avseende på definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker"

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 95/15/EG (2), särskilt artikel 9 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 2.1 sjunde strecksatsen i direktiv 89/647/EEG definieras "multilaterala utvecklingsbanker" med en uppräkning.

Inter-American Investment Corporation är ansluten till Inter-American Development Bank. Inter-American Investment Corporations syfte är att stimulera sina medlemsländers ekonomiska utveckling genom att utveckla och främja inrättandet, utvidgningen och moderniseringen av privata företag, och framför allt små och medelstora företag, på ett sätt som kompletterar Inter-American Development Banks åtgärder. Inter-American Investment Corporation uppvisar samma grundläggande egenskaper som de "multilaterala utvecklingsbankerna" och bör följaktligen tas med i definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" i direktiv 89/647/EEG.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den rådgivande bankkommitté som har i uppgift att bistå kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 i direktiv 89/647/EEG.

Detta direktiv berör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och förfarandet i artikel 99 i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har följts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" i artikel 2.1 sjunde strecksatsen i direktiv 89/647/EEG skall omfatta Inter-American Investment Corporation.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv senast den 1 juli 1996.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning eller andra förordningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1995.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 14.

(2) EGT nr L 125, 8.6.1995, s. 23.