Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996L0013.pdf

31996L0013

Rådets direktiv 96/13/EG av den 11 mars 1996 om ändring av artikel 2.2 i direktiv 77/780/EEG vad beträffar förteckningen över permanenta undantag för vissa kreditinstitutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 16/03/1996 s. 0015 - 0016RÅDETS DIREKTIV 96/13/EG av den 11 mars 1996 om ändring av artikel 2.2 i direktiv 77/780/EEG vad beträffar förteckningen över permanenta undantag för vissa kreditinstitut

EUROPEISKA UNIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets första direktiv (77/780/EEG) av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (1), särskilt artikel 2.2 och 2.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktade av följande:

I artikel 2.2 i direktiv 77/780/EEG föreskrivs att direktivet inte gäller vissa kreditinstitut i ett antal medlemsstater.

I enlighet med artikel 2.3 i nämnda direktiv skall rådet, efter förslag från kommissionen, som för ändamålet skall samråda med Rådgivande bankrörelsekommittén, besluta om varje eventuell ändring av den förteckning som återfinns i punkt 2. Vissa medlemsstater har begärt en omprövning av nämnda förteckning.

Att anta detta direktiv är det lämpligaste medlet att förverkliga de angivna målen. Detta direktiv begränsar sig till det minsta som krävs för att nå dessa mål och överskrider inte vad som är nödvändigt för detta syfte.

Detta direktiv rör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och förfarandet i artikel 99 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har iakttagits.

Detta direktiv har antagits efter samråd med Rådgivande bankrörelsekommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i direktiv 77/780/EEG skall punkt 2 ersättas med följande:

"2. Det gäller inte

- medlemsstaternas centralbanker,

- postgiroinstitut,

- i Belgien, Institut de Réescompte et de Garantie/`Herdiscontering- en Waarborginstitut`,

- i Danmark, `Dansk Eksportfinansieringsfond`, `Danmarks Skibskreditfond` och `Dansk Landbrugs Realkreditfond`,

- i Tyskland, `Kreditanstalt für Wiederaufbau`, företag som med stöd av `Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz` är erkända för genomförande av statlig bostadspolitik och som inte huvudsakligen bedriver bankverksamhet, samt företag som enligt samma lag anses som allmännyttiga bostadsföretag,

- i Grekland, `ÅëëçíéêÞò ÔñÜðåæáò Âéïìç÷áíéêÞò Áíáðôýîåùò`, `Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí` och `Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ`,

- i Spanien, `Instituto de Crédito Oficial`,

- i Frankrike, `Caisse des dépots et consignations`,

- i Irland, `credit unions` och `friendly societies`,

- i Italien, `Cassa Depositi e Prestiti`,

- i Nederländerna, `Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV`, `NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij`, `NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering` och `Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV`

- i Österrike, företag som är godkända som allmännyttiga byggnadsföretag och `Österreichische Kontrollbank AG`,

- i Portugal, `Caixas Económicas` som fanns den 1 januari 1986, med undantag av, å ena sidan, dem som blivit aktiebolag samt, å andra sidan, `Caixa Económica Montepio Geral`,

- i Finland, `Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB` och `Kera Oy/Kera AB`,

- i Sverige, `Svenska Skeppshypotekskassan`,

- i Förenade kungariket, `National Savings Bank`, `Commonwealth Development Finance Company Ltd`, `Agricultural Mortgage Corporation Ltd`, `Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd`, `Crown Agents for overseas governments and administrations`, `credit unions` och `municipal banks`."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och andra bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 16 april 1996. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 1996.

På rådets vägnar

L. DINI

Ordförande

(1) EGT nr L 322, 17.12.1977, s. 30. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/26/EG (EGT nr L 168, 18.7.1995, s. 7).